سر فصل های کتاب دوازدهم ریاضی تجربی دارای مباحث مشترکی زیادی با عنوان های موجود در بودجه بندی کنکور است، البته باید توجه داشته باشید که سوالات درس ریاضی به صورت ترکیبی در کنکور طرح میشود و شما باید روی مباحث کنکوری هر سه پایه ی دهم ، یازدهم و دوازدهم مسلط باشید .

بودجه بندی ریاضی دوازدهم تجربی در کنکور :

عنوان مبحث تعداد سوال
مثلثات ۴
احتمال ۲
حد و پیوستگی ۴
مشتق ۴
کاربرد مشتق ۲
تابع 3

تست های ریاضی کنکور به دلیل ترکیبی بودن مباحث آن جزء تست های سخت و پیچیده کنکور به حساب می آید. به همین جهت استفاده از منابع جامع و کاربردی که توسط اساتید تراز اول کشوری آموزش داده شده است، برای مطالعه این درس میتواند تاثیر بسیار زیادی در افزایش درصد درس ریاضی شما داشته باشد.

دانلود کتاب درسی ریاضی دوازدهم تجربی:

کتاب ریاضی دوازدهم شامل هفت فصل است که هر فصل تعدای درس را شامل میشود .

سرفصل های ریاضی دوازدهم تجربی :

فصل ۱- تابع

فصل ۲- مثلثات

فصل ۳- حد بی نهایت و حد در بی نهایت

فصل ۴- مشتق

فصل ۵- کاربرد مشتق

فصل ۶- حد و پیوستگی

فصل ۷- آمار و احتمال

جزوه فصل اول ریاضی دوازدهم تجربی:

تابع: توابع چند جمله ای ، توابع صعودی و نزولی ، ترکیب توابع ، تابع وارون

جزوه فصل دوم ریاضی دوازدهم تجربی:

مثلثات: تناوب و تانژانت ، معادلات مثلثاتی

جزوه فصل سوم ریاضی دوازدهم تجربی:

حد بی نهایت و حد در بی نهایت: حد بی نهایت ، حد در بی نهایت

جزوه فصل چهارم ریاضی دوازدهم تجربی:

مشتق آشنایی با مفهوم مشتق ، مشتق پذیری و پیوستگی ، آهنگ تغییر

جزوه فصل پنجم ریاضی دوازدهم تجربی:

کاربرد مشتق: اکسترمم های تابع ، بهینه سازی

جزوه فصل ششم ریاضی دوازدهم تجربی:

هندسه: تفکر تجسمی با مقاطع مخروطی ، دایره

جزوه فصل هفتم ریاضی دوازدهم تجربی:

احتمال: قانون احتمال کل

دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول و نوبت دوم ریاضی دوازدهم تجربی

جزوه و نمونه سوالات امتحانی ریاضی دوازدهم تجربی را از سایت کنکور آسان است به صورت رایگان دریافت کنید.

نمونه تدریس ریاضی دوازدهم تجربی کنکور آسان است: