در این مطلب از سایت رسمی موسسه کنکور آسان است به بررسی صفر تا صد بودجه بندی کنکور ۱۴۰۴ کلیه رشته ها خواهیم پرداخت .

هر یک از گروه های آزمایشی شرکت کننده در کنکور، بودجه بندی متفاوتی را به خود اختصاص می دهند. آگاهی از بودجه بندی کنکور این امکان را برای داوطلبان فراهم می کند که با برنامه ریزی دقیق تری پیش بروند و در زمان خود صرفه جویی کنند. همچنین این مزیت را برای دانش آموزان به ارمغان می آورد که به مباحث سوال خیز و مهمتر بپردازند و زمان خود را با مطالعه مباحث کم اهمیت تر تلف نکنند.

در ادامه مطلب احتمالی ترین بودجه بندی کنکور ۱۴۰۴ را به تفکیک هر رشته و هر درس مطالعه خواهید کرد .

بودجه بندی کنکور ۱۴۰۴ رشته ریاضی

بودجه بندی درس ریاضی

 • الگو، دنباله و مجموعه: ۰ سوال
 • مثلثات: ۲ سوال
 • توان های گویا: ۱ سوال
 • معادله و نامعادله: ۲ سوال
 • شمارش بدون شمردن: ۰ سوال
 • هندسه تحلیلی: ۰ سوال
 • تابع: ۲ سوال
 • بخش پذیری و تقسیم: ۰ سوال
 • توابع نمایی و لگاریتمی: ۱ سوال
 • حد و پیوستگی: ۲ سوال
 • حد نامتناهی و حد در بینهایت: ۱ سوال
 • مشتق و کاربرد مشتق: 3 سوال
 • ترسیم های هندسی و استدلال: ۰ سوال
 • قضیه تالس و تشابه: ۲ سوال
 • چند ضلعی ها: ۱ سوال
 • تجسم فضایی: ۲ سوال
 • دایره: ۲ سوال
 • تبدیل های هندسی: ۲ سوال
 • روابط طولی در مثلث: ۲ سوال
 • ماتریس: ۲ سوال
 • مقاطع مخروطی: ۲ سوال
 • بردارها: ۲ سوال
 • مبانی ریاضیات: ۲ سوال
 • احتمال: ۲ سوال
 • آمار توصیفی: ۲ سوال
 • آمار استنباطی: ۰ سوال
 • نظریه اعداد: ۱ سوال
 • گراف: ۱ سوال
 • ترکیبیات: ۳ سوال

بودجه بندی درس فیزیک

 • اندازه گیری و چگالی: ۰ سوال
 • کار توان انرژی: ۱ سوال
 • ویژگی فیزیکی مواد: ۳ سوال
 • دما و گرما قانون گازها: ۳ سوال
 • ترمودینامیک: ۳ سوال
 • الکتریسته ساکن: ۳ سوال
 • جریان الکتریکی: ۳ سوال
 • مغناطیس و القاء: ۴ سوال
 • حرکت بر خط راست: ۳ سوال
 • دینامیک و حرکت دایره ای: ۲ سوال
 • نوسان و امواج: ۴ سوال
 • برهم کنش های موج: ۲ سوال
 • فیزیک اتمی: ۲ سوال
 • فیزیک هسته ای: ۲ سوال

بودجه بندی درس شیمی

 • آرایش الکترونی و جدول تناوبی: ۳ سوال
 • شیمی آلی: ۳ سوال
 • سینتیک: ۲ سوال
 • نام گذاری، فرمول نویسی و ساختار لوویس: ۱ سوال
 • ترموشیمی: ۳ سوال
 • تعادل: ۲ سوال
 • جامدهای بلوری: ۲ سوال
 • استوکیومتری و واکنش ها: ۴ سوال
 • اسید و باز: ۴ سوال
 • الکتروشیمی: ۳ سوال
 • محلول ها: ۲ سوال
 • خواص فلزی و نافلزی: ۱ سوال

بودجه بندی کنکور ۱۴۰۴ رشته تجربی

بودجه بندی درس زمین شناسی

 • آفرینش کیهان و تکوین زمین: ۴ سوال
 • منابع معدنی و ذخایر زیربنای تمدن: ۲ سوال
 • منابع آب و خاک: ۲ سوال
 • زمین شناسی و سازه های مهندسی: ۲ سوال
 • زمین شناسی و سلامت: ۲ سوال
 • پویایی زمین: ۲ سوال
 • زمین شناسی ایران: ۱ سوال

بودجه بندی درس ریاضی

 • مشتق و کاربرد مشتق: ۶ سوال
 • حد و پیوستگی: ۴ سوال
 • تابع: ۲ سوال
 • معادله و نامعادله: ۳ سوال
 • آمار و احتمال: ۳ سوال
 • مثلثات: ۴ سوال
 • لگاریتم و توابع نمایی: ۱ سوال
 • الگو، دنباله و مجموعه: ۱ سوال
 • توان های گویا: ۱ سوال
 • شمارش بدون شمردن: ۱ سوال
 • هندسه: ۳ سوال

بودجه بندی درس زیست شناسی

 • گوارش و جذب مواد: ۳ سوال
 • تبادلات گازی: ۲ سوال
 • گردش مواد در بدن: ۳ سوال
 • تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد: ۲ سوال
 • از یاخته تا گیاه: ۱ سوال
 • جذب و انتقال مواد در گیاهان: ۱ سوال
 • تنظیم عصبی: ۳ سوال
 • حواس: ۳ سوال
 • دستگاه حرکتی: ۲ سوال
 • تنظیم شیمیایی: ۱ سوال
 • ایمنی: ۳ سوال
 • تقسیم یاخته: ۱ سوال
 • تولید مثل: ۳ سوال
 • تولید مثل نهاندانگان: ۱ سوال
 • پاسخ گیاه به محرک ها: ۱ سوال
 • مولکول های اطلاعاتی: ۲ سوال
 • جریان اطلاعات در یاخته ها: ۳ سوال
 • انتقال اطلاعات در نسل ها: ۳ سوال
 • تغییر در اطلاعات وراثتی: ۲ سوال
 • از ماده به انرژی: ۱ سوال
 • از انرژی به ماده: ۲ سوال
 • فناوری های نوین زیستی: ۱ سوال
 • رفتارهای جانوران: ۱ سوال

بودجه بندی درس فیزیک

 • فیزیک و اندازه گیری: ۱ سوال
 • کار انرژی توان: ۲ سوال
 • ویژگی های فیزیکی مواد: ۲ سوال
 • دما گرما قانون گازها: ۳ سوال
 • الکتریسیته ساکن: ۳ سوال
 • جریان الکتریکی: ۳ سوال
 • مغناطیس و القا: ۳ سوال
 • حرکت بر خط راست: ۳ سوال
 • دینامیک: 3 سوال
 • نوسان و امواج: ۴ سوال
 • آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای: ۳ سوال

بودجه بندی درس شیمی

 • آرایش الکترونی و جدول تناوبی: ۵ سوال
 • شیمی آلی: ۵ سوال
 • سینتیک: ۲ سوال
 • نام گذاری، فرمول نویسی و ساختار لوویس: ۱ سوال
 • ترموشیمی: ۴ سوال
 • تعادل: ۲ سوال
 • جامدهای بلوری: ۲ سوال
 • استوکیومتری و واکنش ها: ۴ سوال
 • اسید و باز: ۴ سوال
 • الکتروشیمی: ۳ سوال
 • محلول ها: ۲ سوال
 • خواص فلزی و نافلزی: ۱ سوال

*برای اولین بار در کشور، 1110 سوال + پاسخ آنلاین نمونه سوالات کنکور فرهنگیان*

بودجه بندی کنکور ۱۴۰۴ رشته انسانی

بودجه بندی درس ریاضی

 • عبارت‌های جبری (اتحاد جبری و کاربردها): ۱ سوال
 • عبارت‌های جبری (عبارت‌های گویا): ۱ سوال
 • معادله درجه دوم (معادله و مسائل توصیفی): ۲ سوال
 • معادله درجه دوم (معادلات شامل عبارات گویا): ۱ سوال
 • تابع (نمودار تابع درجه ۲): ۱ سوال
 • کار با داده‌های آماری (معیار‌های پراکندگی): ۱ سوال
 • نمایش داده‌ها (نمودار‌های یک متغیره): ۲ سوال
 • آشنایی با منطق و استدلال ریاضی ( گزاره‌ها و ترکیب گزاره‌ها ): ۱ سوال
 • تابع ( اعمال بر روی تابع ): ۱ سوال
 • تابع ( توابع پلکانی و قدر مطلقی ): ۱ سوال
 • آمار ( شاخص‌های آماری ): ۱ سوال
 • آمار ( سری‌های زمانی ):۱ سوال
 • آمار احتمال (شمارش): ۱ سوال
 • احتمال: ۲ سوال
 • الگوهای خطی (دنباله حسابی): ۱ سوال
 • الگوهای خطی (مدل‌ سازی و دنباله): ۱ سوال
 • الگوهای غیر خطی (دنباله هندسی): ۱ سوال

بودجه بندی درس اقتصاد

 • تولید: ۲ سوال
 • بازار: ۲ سوال
 • آشنایی با شاخص های اقتصادی: ۵ سوال
 • پول و بانک: ۲ سوال
 • فقر و توزیع درآمد: ۱ سوال
 • اقتصاد بین الملل: ۲ سوال
 • اقتصاد ایران: ۱ سوال

بودجه بندی درس ادبیات فارسی تخصصی

 • تاریخ ادبیات و سبک شناسی: ۹ سوال
 • عروض: ۶ سوال
 • قافیه: ۲ سوال
 • ترکییب عروض و قافیه: ۱ سوال
 • آرایه ادبی: ۷ سوال
 • قرابت معنایی: ۵ سوال

بودجه بندی درس زبان عربی تخصصی

 • ترجمه و تعریب: ۸ سوال
 • تحلیل صرفی: ۳ سوال
 • اعراب گذاری: ۱ سوال
 • قواعد: ۷ سوال
 • مفهوم: ۱ سوال

بودجه بندی درس تاریخ

 • تاریخ دهم: ۵ سوال
 • تاریخ یازدهم: ۳ سوال
 • تاریخ دوازدهم: ۵ سوال

بودجه بندی درس جغرافیا

 • جغرافیا دهم: ۳ سوال
 • جغرافیا یازدهم: ۵ سوال
 • جغرافیا دوازدهم: ۴ سوال

بودجه بندی درس علوم اجتماعی

 • علوم اجتماعی دهم: ۵ سوال
 • علوم اجتماعی یازدهم: ۵ سوال
 • علوم اجتماعی دوازدهم: ۵ سوال

بودجه بندی درس فلسفه و منطق

 • منطق دهم: ۱۰ سوال
 • فلسفه یازدهم: ۴ سوال
 • فلسفه دوازدهم: ۸ سوال

بودجه بندی درس روانشناسی

 • روانشناسی، تعریف و روش مطالعه: ۱ سوال
 • روان شناسی رشد: ۴ سوال
 • احساس، توجه و ادراک: ۳ سوال
 • حافظه و علل فراموشی: ۲ سوال
 • تفکر (۱) حل مسئله: ۲ سوال
 • تفکر (۲) تصمیم گیری: ۲ سوال
 • انگیزه و نگرش: ۱ سوال
 • روانشناسی سلامت: ۱ سوال

بودجه بندی کنکور ۱۴۰۴ هنر

بودجه بندی درس درک عمومی هنر

 • هنر پیشا تاریخ ایران: ۳ سوال
 • هنر ایران باستان: ۳ سوال
 • هند: ۲ سوال
 • اژه و یونان: ۲ سوال
 • قرون وسطی: ۳ سوال
 • خوشنویس: ۲ سوال
 • هنر پیشا تاریخی جهان: ۲ سوال
 • چین و ژاپن: ۲ سوال
 • بین النهرین: ۲ سوال
 • هنر اسلامی ایران: ۵ سوال
 • هنر رنسانس: ۲ سوال
 • چاپ: ۴ سوال
 • سبک های هنری: ۵ سوال
 • صنایع دستی: ۳ سوال
 • عکاسی: ۳ سوال
 • موسیقی: ۳ سوال
 • نمایش: ۴ سوال

بودجه بندی درس درک عمومی ریاضی و فیزیک

 • اعداد حقیقی: ۲ سوال
 • معادله: ۱ سوال
 • نسبت و تناسب: ۲ سوال
 • رادیکال: ۱ سوال
 • هوش شناسی: ۳ سوال
 • درصد: ۱ سوال
 • هوش و ریاضی: ۱ سوال
 • اعداد گویا: ۱ سوال
 • مثلث: ۲ سوال
 • الگو سازی: ۲ سوال
 • چند ضلعی: ۳ سوال
 • تبدیلات هندسی: ۳ سوال
 • هندسه در فضا: ۲ سوال
 • دایره: ۱ سوال
 • فشار: ۱ سوال
 • گرما: ۱ سوال
 • کار و انرژی: ۱ سوال
 • نور: ۱ سوال
 • خواص مواد: ۱ سوال

بودجه بندی درس ترسیم فنی

 • تاریخچه: ۱ سوال
 • مثلث: ۱ سوال
 • چند ضلعی: ۲ سوال
 • ترسیمات هندسی: ۲ سوال
 • برش و تداخل: ۱ سوال
 • جایگاه خط و صفحه: ۱ سوال
 • رسم سه نما: ۱ سوال
 • مجهول یابی: ۳ سوال
 • تصاویر سه بعدی: ۱ سوال
 • هندسه احجام: ۱ سوال
 • مقیاس: ۱ سوال
 • نقشه کشی معماری: ۳ سوال
 • مکعبات کوچک: ۱ سوال

بودجه بندی درس خلاقیت تصویری تجسمی

 • عناصر و کیفیات بصری: ۵ سوال
 • شناخت تکنیک و ابزار: ۲ سوال
 • شناخت آثار هنرمندان: ۳ سوال
 • شناخت سبک های هنری: ۳ سوال
 • مبانی طراحی گرافیک: ۳ سوال
 • سایر موضوعات: ۴ سوال

بودجه بندی درس خلاقیت نمایشی

 • عناصر نمایش: ۱ سوال
 • نمایش در شرق: ۱ سوال
 • ماسک و گریم: ۱ سوال
 • نمایش در ایران: ۳ سوال
 • نمایش عروسکی: ۱ سوال
 • سینمای ایران: ۴ سوال
 • مباحث فنی سینما: ۱ سوال
 • سینمای ملل: ۲ سوال
 • سبک های سینمایی: ۱ سوال
 • کارگردانان خلاق دوره ی صامت: ۱ سوال
 • درک تصویر: ۲ سوال
 • اسطوره و حماسه: ۱ سوال
 • انیمیشن: ۱ سوال

بودجه بندی درس خلاقیت موسیقی

 • مد شناسی موسیقی ایرانی: ۳ سوال
 • ساز شناسی غربی: ۲ سوال
 • ساز شناسی ایرانی: ۲ سوال
 • تاریخ موسیقی غرب: ۱ سوال
 • تاریخ موسیقی ایران: ۱ سوال
 • موسیقی فیلم: ۲ سوال
 • فرم شناسی: ۲ سوال
 • آکور شناسی: ۲ سوال
 • هارمونی: ۳ سوال

بودجه بندی درس خواص مواد

 • مواد و مصالح: ۳ سوال
 • کاغذ و چاپ: ۴ سوال
 • شیشه: ۱ سوال
 • الیاف نساجی: ۲ سوال
 • شیمی رنگ: ۱ سوال
 • عکاسی: ۱ سوال
 • ابزار و اسلوب های هنری: ۳ سوال
 • مرمت و موزه داری: ۱ سوال
 • حلال ها و رنگ برها: ۱ سوال
 • چسب: ۱ سوال
 • آلات موسیقی: ۲ سوال

بودجه بندی کنکور ۱۴۰۴ زبان

بودجه زبان تخصصی

 • واژگان: ۱۵ سوال
 • گرامر: ۱۰ سوال
 • کاربرد زبان: ۱۰ سوال
 • ترتیب واژه: ۵ سوال
 • کلوز تست: ۱۰ سوال
 • درک مطلب (ریدینگ): ۲۰ سوال