در این مطلب از سایت رسمی موسسه کنکور آسان است به بررسی صفر تا صد بودجه بندی کنکور 1404 کلیه رشته ها خواهیم پرداخت .

در کنکور سراسری پنج گروه آزمایشی با یکدیگر به رقابت می پردازند که لیست آن ها به شرح زیر است :

 • گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی
 • گروه آزمایشی علوم تجربی
 • گروه آزمایشی علوم انسانی و معارف اسلامی
 • گروه آزمایشی هنر
 • گروه آزمایشی زبان های خارجی

هر یک از رشته های مذکور دارای دروس اختصاصی هستند که بودجه بندی متفاوتی در آزمون سراسری سال های مختلف برگزاری کنکور سراسری دارند .

استفاده از بودجه بندی کنکور این امکان را برای داوطلبان فراهم می کند که با برنامه ریزی دقیق تری پیش بروند و در زمان خود صرفه جویی کنند .

همچنین این مزیت را برای دانش آموزان به ارمغان می آورد که به مباحث سوال خیز و مهمتر بپردازند و زمان خود را با مطالعه مباحث کم اهمیت تر تلف نکنند .

در ادامه مطلب احتمالی ترین بودجه بندی کنکور 1404 را به تفکیک هر رشته و هر درس مطالعه خواهید کرد .

بودجه بندی کنکور 1404 رشته ریاضی

بودجه بندی کنکور 1404 رشته ریاضی : ریاضی

 • بودجه بندی درس ریاضی در آزمون سراسری رشته ریاضی به شرح زیر است :
ردیفمباحثسال 1402
1مجموعه ، الگو و دنباله0 سوال
2مثلثات2 سوال
3توان های گویا و عبارت های جبری1 سوال
4معادله ها و نامعادله ها۲ سوال
5تابع۲ سوال
6شمارش ، بدون شمردن0 سوال
7هندسه تحلیلی0 سوال
8آمار (توصیفی و استنباطی)۲ سوال
9توابع نمایی و لگاریتمی1 سوال
10حد و پیوستگی2 سوال
11مشتق2 سوال
12کاربرد های مشتق1 سوال
13آشنایی با مبانی ریاضیات۲ سوال
14احتمال2 سوال
15آشنایی با نظریه اعداد1 سوال
16حد نامتناهی و بی نهایت۱ سوال
17ماتریس2 سوال
18گراف و مدل سازی۱ سوال
19ترکیبیّات (شمارش)3 سوال
20ترسیم های هندسی و استدلال0 سوال
21قضیۀ تالس ، تشابه و کاربردهای آن۲ سوال
22چند ضلعی ها۱ سوال
23تجسم فضایی2 سوال
24دایره2 سوال
25تبدیل های هندسی و کاربردها2 سوال
26روابط طولی در مثلث1 سوال

بودجه بندی کنکور 1404 رشته ریاضی : فیزیک

 • بودجه بندی درس فیزیک در آزمون سراسری رشته ریاضی به شرح زیر است :
مباحثسال 1402
فیزیک و اندازه گیری0 سوال
ویژگی های فیزیکی مواد۳ سوال
کار ، انرژی و توان۱ سوال
دما و گرما3 سوال
ترمودینامیک3 سوال
الکتریسیته ساکن3 سوال
جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم۳ سوال
مغناطیس2 سوال
القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب۲ سوال
حرکت بر خط راست۳ سوال
دینامیک و حرکت دایرهای2 سوال
نوسان و موج 4 سوال
برهم کنش های موج2 سوال
آشنایی با فیزیک اتمی ۲ سوال
آشنایی با فیزیک هسته ای2 سوال

بودجه بندی کنکور 1404 رشته ریاضی : شیمی

 • بودجه بندی درس شیمی در آزمون سراسری رشته ریاضی به شرح زیر است :
 مباحثسال 1402
کیهان زادگاه الفبای هستی3 سوال
ردپای گازها در زندگی3 سوال
آب ، آهنگ زندگی2 سوال
قدر هدایای زمینی را بدانیم4 سوال
در پی غذای سالم4 سوال
پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر6 سوال
مولکول ها در خدمت تندرستی3 سوال
آسایش و رفاه در سایه شیمی4 سوال
شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری4 سوال
 شیمی ، راهی به سوی آینده ای روشن تر2 سوال
ترکیبی0 سوال

بودجه بندی کنکور 1404 رشته تجربی

بودجه بندی کنکور 1404 رشته تجربی : زمین شناسی

 • بودجه بندی درس زمین شناسی در آزمون سراسری رشته تجربی به شرح زیر است :
 مباحثسال 1402
آفرینش کیهان و تکوین زمین۵ سوال
منابع معدنی و ذخایر انرژی ، زیربنای تمدن و توسعه۳ سوال
منابع آب و خاک۴ سوال
زمین شناسی و سازه های مهندسی۳ سوال
زمین شناسی و سلامت۴ سوال
پویایی زمین۳ سوال
زمین شناسی ایران۳ سوال

بودجه بندی کنکور 1404 رشته تجربی : ریاضی

 • بودجه بندی درس ریاضی در آزمون سراسری رشته تجربی به شرح زیر است :
 مباحثسال 1402
مجموعه ، الگو و دنباله۱ سوال
مثلثات۴ سوال
توان های گویا و عبارت های جبری1 سوال
معادله ها و نامعادله ها۳ سوال
تابع۲ سوال
شمارش بدون شمردن۱ سوال
آمار و احتمال۳ سوال
هندسه تحلیلی و جبر3 سوال
توابع نمایی و لگاریتمی۱ سوال
حد و پیوستگی۴ سوال
مشتق۴ سوال
کاربرد مشتق۲ سوال

بودجه بندی کنکور 1404 رشته تجربی : زیست شناسی

 • بودجه بندی درس زیست شناسی در آزمون سراسری رشته تجربی به شرح زیر است :
 مباحثسال 1402
زیست شناسی ، دیروز ، امروز و فردا۰ سوال
گوارش و جذب مواد۳ سوال
تبادلات گازی۲ سوال
گردش مواد در بدن۳ سوال
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد2 سوال
از یاخته تا گیاه1 سوال
جذب و انتقال مواد در گیاهان1 سوال
تنظیم عصبی۳ سوال
حواس۳ سوال
دستگاه حرکتی۲ سوال
تنظیم شیمیایی1 سوال
ایمنی۳ سوال
تقسیم یاخته۱ سوال
تولیدمثل۳ سوال
تولید مثل نهاندانگان۲ سوال
پاسخ گیاهان به محرکها۱ سوال
مولکول های اطلاعاتی۲ سوال
جریان اطلاعات در یاخته۳ سوال
انتقال اطلاعات در نسل ها۳ سوال
تغییر در اطلاعات وراثتی۲ سوال
از ماده به انرژی۱ سوال
از انرژی به ماده۲ سوال
فناوری های نوین زیستی۱ سوال
رفتارهای جانوران1 سوال

بودجه بندی کنکور 1404 رشته تجربی : فیزیک

 • بودجه بندی درس فیزیک در آزمون سراسری رشته تجربی به شرح زیر است :
 مباحثسال 1402
فیزیک و اندازه گیری۱ سوال
 کار ، انرژی و توان۲ سوال
 ویژگی های فیزیکی مواد۲ سوال
دما و گرما۳ سوال
الکتریسیتە ساکن۳ سوال
جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم۳ سوال
مغناطیس و القای الکترومغناطیسی۳ سوال
حرکت بر خط راست۳ سوال
دینامیک۳ سوال
نوسان و امواج ۴ سوال
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای۳ سوال

بودجه بندی کنکور 1404 رشته تجربی : شیمی

 • بودجه بندی درس شیمی در آزمون سراسری رشته تجربی به شرح زیر است :
 مباحثسال 1402
کیهان زادگاه الفبای هستی5 سوال
ردپای گازها در زندگی1 سوال
آب ، آهنگ زندگی4 سوال
قدر هدایای زمینی را بدانیم5 سوال
در پی غذای سالم۴ سوال
پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر4 سوال
مولکول ها در خدمت تندرستی۳ سوال
آسایش و رفاه در سایه شیمی3 سوال
شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری2 سوال
 شیمی ، راهی به سوی آینده ای روشن تر3 سوال

بودجه بندی کنکور 1404 رشته انسانی

بودجه بندی کنکور 1404 رشته انسانی : ریاضی

 • بودجه بندی درس ریاضی در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
 مباحثسال 1402
عبارت های جبری2 سوال
معادله درجه دوم3 سوال
تابع5 سوال
کار با داده های آماری (معیارهای پراکندگی)1 سوال
نمایش داده ها (نمودار های یک متغیره)2 سوال
آشنایی با منطق و استدلال ریاضی۱ سوال
آمار(شاخص های آماری و سری زمانی)۲ سوال
آمار و احتمال۵ سوال
الگوهای خطی (مدل سازی و دنبال حسابی)2 سوال
الگوهای غیر خطی (دنباله هندسی)1 سوال

بودجه بندی کنکور 1404 رشته انسانی : اقتصاد

 • بودجه بندی درس اقتصاد در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
مباحثسال 1402
اقتصاد چیست؟۰ سوال
تولید3 سوال
بازار1 سوال
آشنایی با شاخص های اقتصادی3 سوال
پول۲ سوال
بانک۱ سوال
بازار سرمایه۱ سوال
رشد ، توسعه و پیشرفت۰ سوال
فقر و توزیع درآمد۱ سوال
دولت و اقتصاد۰ سوال
بودجه و امور مالی دولت۱ سوال
اقتصاد بین الملل۱ سوال
اقتصاد ایران۱ سوال
اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت۰ سوال

بودجه بندی کنکور 1404 رشته انسانی : ادبیات فارسی تخصصی

 • بودجه بندی درس ادبیات فارسی تخصصی در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
 مباحثسال 1402
معنی لغت۱ سوال
تاریخ ادبیات و سبک شناسی9 سوال
عروض6 سوال
قافیه2 سوال
آرایه ادبی۷ سوال
قرابت معنایی5 سوال

بودجه بندی کنکور 1404 رشته انسانی : زبان عربی تخصصی

 • بودجه بندی درس زبان عربی تخصصی در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
مباحثسال 1402
ترجمه و تعریب۸ سوال
تحلیل صرفی۳ سوال
اعراب گذاری۱ سوال
قواعد۷ سوال
مفهوم۱ سوال

بودجه بندی کنکور 1404 رشته انسانی : تاریخ

 • بودجه بندی درس تاریخ در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
 مباحثسال 1402
دهم۵ سوال
یازدهم5 سوال
دوازدهم۵ سوال

بودجه بندی کنکور 1404 رشته انسانی : جغرافیا

 • بودجه بندی درس جغرافیا در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
 مباحثسال 1402
دهم۳ سوال
یازدهم5 سوال
دوازدهم4 سوال

بودجه بندی کنکور 1404 رشته انسانی : علوم اجتماعی

 • بودجه بندی درس علوم اجتماعی در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
 مباحثسال 1402
دهم5 سوال
یازدهم5 سوال
دوازدهم5 سوال

بودجه بندی کنکور 1404 رشته انسانی : فلسفه و منطق

 • بودجه بندی درس فلسفه و منطق در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
 مباحثسال 1402
منطق دهم۹ سوال
فلسفه یازدهم8 سوال
فلسفه دوازدهم8 سوال

بودجه بندی کنکور 1404 رشته انسانی : روانشناسی

 • بودجه بندی درس روانشناسی در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
مباحثسال 1402
روان شناسی : تعریف و روش مورد مطالعه1 سوال
روان شناسی رشد4 سوال
احساس ، توجه وادراک3 سوال
حافظه و علل فراموشی2 سوال
تفکر (۱) حل مسئله۲ سوال
تفکر (۲) تصمیم گیری2 سوال
انگیزه و نگرش1 سوال
روانشناسی سلامت1 سوال

بودجه بندی کنکور 1404 رشته هنر

بودجه بندی کنکور 1404 رشته هنر : درک عمومی هنر

 • بودجه بندی درس درک عمومی هنر در آزمون سراسری رشته هنر به شرح زیر است :
مبحثسال 1402
هنر پیشا تاریخ ایران3 سوال
هنر ایران باستان3 سوال
هند2 سوال
اژه و یونان2 سوال
قرون وسطی3 سوال
خوشنویس2 سوال
هنر پیشا تاریخی جهان2 سوال
چین و ژاپن2 سوال
بین النهرین2 سوال
هنر اسلامی ایران5 سوال
هنر رنسانس2 سوال
چاپ4 سوال
سبک های هنری5 سوال
صنایع دستی3 سوال
عکاسی3 سوال
موسیقی3 سوال
نمایش4 سوال

بودجه بندی کنکور 1404 رشته هنر : درک عمومی ریاضی و فیزیک

 • بودجه بندی درس درک عمومی ریاضی و فیزیک در آزمون سراسری رشته هنر به شرح زیر است :
مبحثسال 1402
اعداد حقیقی2 سوال
معادله1 سوال
نسبت و تناسب2 سوال
رادیکال1 سوال
هوش شناسی3 سوال
درصد1 سوال
هوش و ریاضی1 سوال
اعداد گویا1 سوال
مثلث2 سوال
الگو سازی2 سوال
چند ضلعی3 سوال
تبدیلات هندسی3 سوال
هندسه در فضا2 سوال
دایره1 سوال
فشار1 سوال
گرما1 سوال
کار و انرژی1 سوال
نور1 سوال
خواص مواد1 سوال

بودجه بندی کنکور 1404 رشته هنر : ترسیم فنی

 • بودجه بندی درس ترسیم فنی در آزمون سراسری رشته هنر به شرح زیر است :
مبحثسال 1402
تاریخچه1 سوال
مثلث1 سوال
چند ضلعی2 سوال
ترسیمات هندسی2 سوال
برش و تداخل1 سوال
جایگاه خط و صفحه1 سوال
رسم سه نما1 سوال
مجهول یابی3 سوال
تصاویر سه بعدی1 سوال
هندسه احجام1 سوال
مقیاس1 سوال
نقشه کشی معماری3 سوال
مکعبات کوچک1 سوال

بودجه بندی کنکور 1404 رشته هنر : خلاقیت تصویری تجسمی

 • بودجه بندی درس خلاقیت تصویری تجسمی در آزمون سراسری رشته هنر به شرح زیر است :
مبحثسال 1402
عناصر و کیفیات بصری5 سوال
شناخت تکنیک و ابزار2 سوال
شناخت آثار هنرمندان3 سوال
شناخت سبک های هنری3 سوال
مبانی طراحی گرافیک3 سوال
سایر موضوعات4 سوال

بودجه بندی کنکور 1404 رشته هنر : خلاقیت نمایشی

 • بودجه بندی درس خلاقیت نمایشی در آزمون سراسری رشته هنر به شرح زیر است :
مبحثسال 1402
عناصر نمایش1 سوال
نمایش در شرق1 سوال
ماسک و گریم1 سوال
نمایش در ایران3 سوال
نمایش عروسکی1 سوال
سینمای ایران4 سوال
مباحث فنی سینما1 سوال
سینمای ملل2 سوال
سبک های سینمایی1 سوال
کارگردانان خلاق دوره ی صامت1 سوال
درک تصویر2 سوال
اسطوره و حماسه1 سوال
انیمیشن1 سوال

بودجه بندی کنکور 1404 رشته هنر : خلاقیت موسیقی

 • بودجه بندی درس خلاقیت موسیقی در آزمون سراسری رشته هنر به شرح زیر است :
مبحثسال 1402
مد شناسی موسیقی ایرانی3 سوال
ساز شناسی غربی4 سوال
ساز شناسی ایرانی2 سوال
تاریخ موسیقی غرب1 سوال
تاریخ موسیقی ایران1 سوال
موسیقی فیلم2 سوال
فرم شناسی2 سوال
آکور شناسی2 سوال
هارمونی3 سوال

بودجه بندی کنکور 1404 رشته هنر : خواص مواد

 • بودجه بندی درس خواص مواد در آزمون سراسری رشته هنر به شرح زیر است :
مبحثسال 1402
مواد و مصالح3 سوال
کاغذ و چاپ4 سوال
شیشه1 سوال
الیاف نساجی2 سوال
شیمی رنگ1 سوال
عکاسی1 سوال
ابزار و اسلوب های هنری3 سوال
مرمت و موزه داری1 سوال
حلال ها و رنگ برها1 سوال
چسب1 سوال
آلات موسیقی2 سوال

بودجه بندی کنکور 1404 رشته زبان

بودجه بندی کنکور 1404 رشته زبان : زبان تخصصی

 • بودجه بندی درس زبان تخصصی در آزمون سراسری رشته زبان به شرح زیر است :
 مباحثسال 1402
گرامر10 سوال
واژگان۱۵ سوال
ترتیب واژه۵ سوال
درک مطلب۲۰ سوال
کاربرد زبان۱۰ سوال
کلوز تست۱۰ سوال

بودجه بندی کنکور 1404 رشته معارف اسلامی

بودجه بندی کنکور 1404 رشته معارف اسلامی : ریاضی

 • بودجه بندی درس ریاضی در آزمون سراسری رشته معارف اسلامی به شرح زیر است :
 مباحثسال 1402
عبارت های جبری2 سوال
معادله درجه دوم3 سوال
تابع5 سوال
کار با داده های آماری (معیارهای پراکندگی)1 سوال
نمایش داده ها (نمودار های یک متغیره)2 سوال
آشنایی با منطق و استدلال ریاضی۱ سوال
آمار(شاخص های آماری و سری زمانی)۲ سوال
آمار و احتمال۵ سوال
الگوهای خطی (مدل سازی و دنبال حسابی)2 سوال
الگوهای غیر خطی (دنباله هندسی)1 سوال

بودجه بندی کنکور 1404 رشته معارف اسلامی : اقتصاد

 • بودجه بندی درس اقتصاد در آزمون سراسری رشته معارف اسلامی به شرح زیر است :
مباحثسال 1402
اقتصاد چیست؟۰ سوال
تولید3 سوال
بازار1 سوال
آشنایی با شاخص های اقتصادی3 سوال
پول۲ سوال
بانک۱ سوال
بازار سرمایه۱ سوال
رشد ، توسعه و پیشرفت۰ سوال
فقر و توزیع درآمد۱ سوال
دولت و اقتصاد۰ سوال
بودجه و امور مالی دولت۱ سوال
اقتصاد بین الملل۱ سوال
اقتصاد ایران۱ سوال
اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت۰ سوال

بودجه بندی کنکور 1404 رشته معارف اسلامی : ادبیات فارسی

 • بودجه بندی درس ادبیات فارسی تخصصی در آزمون سراسری رشته معارف اسلامی به شرح زیر است :
 مباحثسال 1402
معنی لغت۱ سوال
تاریخ ادبیات و سبک شناسی9 سوال
عروض6 سوال
قافیه2 سوال
آرایه ادبی۷ سوال
قرابت معنایی5 سوال

بودجه بندی کنکور 1404 رشته معارف اسلامی : زبان عربی تخصصی

 • بودجه بندی درس زبان عربی تخصصی در آزمون سراسری رشته معارف اسلامی به شرح زیر است :
مباحثسال 1402
ترجمه و تعریب۸ سوال
تحلیل صرفی۳ سوال
اعراب گذاری۱ سوال
قواعد۷ سوال
مفهوم۱ سوال

بودجه بندی کنکور 1404 رشته معارف اسلامی : تاریخ

 • بودجه بندی درس تاریخ در آزمون سراسری رشته معارف اسلامی به شرح زیر است :
 مباحثسال 1402
دهم۵ سوال
یازدهم5 سوال
دوازدهم۵ سوال

بودجه بندی کنکور 1404 رشته معارف اسلامی : جغرافیا

 • بودجه بندی درس جغرافیا در آزمون سراسری رشته معارف اسلامی به شرح زیر است :
 مباحثسال 1402
دهم۳ سوال
یازدهم5 سوال
دوازدهم4 سوال

بودجه بندی کنکور 1404 رشته معارف اسلامی : علوم اجتماعی

 • بودجه بندی درس علوم اجتماعی در آزمون سراسری رشته معارف اسلامی به شرح زیر است :
 مباحثسال 1402
دهم5 سوال
یازدهم5 سوال
دوازدهم5 سوال

بودجه بندی کنکور 1404 رشته معارف اسلامی : فلسفه و منطق

 • بودجه بندی درس فلسفه و منطق در آزمون سراسری رشته معارف اسلامی به شرح زیر است :
 مباحثسال 1402
منطق دهم۹ سوال
فلسفه یازدهم8 سوال
فلسفه دوازدهم8 سوال

بودجه بندی کنکور 1404 رشته معارف اسلامی : روانشناسی

 • بودجه بندی درس روانشناسی در آزمون سراسری رشته معارف اسلامی به شرح زیر است :
مباحثسال 1402
روان شناسی : تعریف و روش مورد مطالعه1 سوال
روان شناسی رشد4 سوال
احساس ، توجه وادراک3 سوال
حافظه و علل فراموشی2 سوال
تفکر (۱) حل مسئله۲ سوال
تفکر (۲) تصمیم گیری2 سوال
انگیزه و نگرش1 سوال
روانشناسی سلامت1 سوال

خرید محصولات کنکور آسان است :

به منظور خرید محصولات و DVD های موسسه کنکور آسان است ، می توانید از طریق روش های زیر اقدام کنید :

 • دریافت نسخه اندروید اپلیکیشن موسسه کنکور آسان است :

دانلود نسخه android اپلیکیشن کنکور آسان است با لینک مستقیم

 • مشاهده لیست قیمت و خرید بسته های معلم خصوصی موسسه کنکور آسان است :

بسته های معلم خصوصی کنکور آسان است

 • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته تجربی موسسه کنکور آسان است :

خرید محصولات رشته تجربی کنکور آسان است

 • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته ریاضی موسسه کنکور آسان است :

خرید محصولات رشته ریاضی کنکور آسان است

 • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته انسانی موسسه کنکور آسان است :

خرید محصولات رشته انسانی کنکور آسان است

راه های ارتباطی کنکور آسان است :

اینستاگرام موسسه کنکور آسان است :konkursara_official@
کانال تلگرام موسسه کنکور آسان است :konkursara1@
واتس اپ موسسه کنکور آسان است :۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰
دفتر موسسه کنکور آسان است :۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰