دانلود جزوه و نمونه سوالات امتحانی حسابان دوازدهم به تفکیک فصل به فصل و نمونه سوال امتحانی نیمسال اول و پایانی.

جزوه فصل اول حسابان دوازدهم

تابع تبدیل نمودار توابع، تابع درجه سوم و توابع یکنواخت و بخش پذیری و تقسیم

جزوه فصل دوم حسابان دوازدهم

مثلثات تناوب و تانژانت، معادلات مثلثاتی

جزوه فصل سوم حسابان دوازدهم

حد های نامتناهی حد در بی نهایت حد های نامتناهی، حد در بی نهایت

جزوه فصل چهارم حسابان دوازدهم

مشتق آشنایی با مفهوم مشتق، مشتق پذیری پیوستگی، آهنگ تغییر و آهنگ لحظه ای تغییر

جزوه فصل پنجم حسابان دوازدهم

کاربرد های مشتق اکسترمم های یک تابع و توابع صعودی و نزولی، جهت تقعر نمودار یک تابع نقطه ی عطف آن، رسم نمودار تابع

نمونه سوالات امتحانی حسابان یازدهم نیم سال اول و نوبت دوم