موسسه کنکور آسان است برای جلوگیری از هدر رفتن وقت دانش آموزان جزوه، نکات مهم و نمونه سوالات ۸ فصل زیست دوازدهم تجربی را فراهم کرده است.به تفکیک فصل به فصل و نمونه سوال امتحانی نیمسال اول و نهایی

جزوه فصل اول زیست دوازدهم

مولکول های اطلاعاتی
گفتار اول نوکلوئیک اسیدها
گفتار دوم همانند سازی دنا
گفتار سوم پروتئین ها

جزوه فصل دوم زیست دوازدهم

جریان اطلاعات در یاخته
گفتار اول رونویسی
گفتار دوم به سوی پروتئین
گفتار سوم تنظیم بیان ژن

جزوه فصل سوم زیست دوازدهم

انتقال اطلاعات در نسل ها
گفتار اول مفاهیم پایه
گفتار دوم انواع صفات

جزوه فصل چهارم زیست دوازدهم

تغییر در اطلاعات وراثتی
گفتار اول تغییر درماده ی وراثتی جانداران
گفتار دوم تغییر در جمعیت ها
گفتار سوم تغییر در گونه ها

جزوه فصل پنجم زیست دوازدهم

از ماده به انرژی
گفتار اول تامین انرژی
گفتار دوم اکسایش بیش تر
گفتار سوم زیستن مستقل از اکسیژن

جزوه فصل ششم زیست دوازدهم

از انرژی به ماده
گفتار اول فتوسنتز: تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی
گفتار دوم واکنش های فتوسنتزی
گفتار سوم فتوسنتز در شرایط دشوار

جزوه فصل هفتم زیست دوازدهم

فناوری های نوین زیستی
گفتار اول زیست فناوری و مهندسی ژنتیک
گفتار دوم فناوری مهندسی پروتئین و بافت
گفتار سوم کاربرد های زیست فناوری

جزوه فصل هشتم زیست دوازدهم

رفتار های جانوران
گفتار اول اساس رفتار
گفتار دوم انتخاب طبیعی و رفتار
گفتار سوم ارتباط و زندگی گروهی

نمونه سوالات امتحانی زیست دوازدهم