موسسه کنکور آسان است برای جلوگیری از هدر رفتن وقت دانش آموزان جزوه، نکات مهم و نمونه سوالات ۴ فصل فیزیک یازدهم ریاضی را فراهم کرده است.به تفکیک فصل به فصل و نمونه سوال امتحانی نیمسال اول و پایانی

جزوه فصل اول فیزیک یازدهم

الکتریسیته ساکن بار الکتریکی، پایستگی و کوانتیده بودن بار الکتریکی، قانون کولن، میدان الکتریکی حاصل از یک ذره ی بارور، خطوط میدان الکتریکی، انرژی پتانسیل میدان الکتریکی، پتانسیل الکتریکی، میدان الکتریکی در داخل رساناها، خازن، خازن با دی الکتریک، انرژی خازن

جزوه فصل دوم فیزیک یازدهم

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی، مقاومت الکتریکی، قانون اهم، عوامل مؤثر بر مقاومت الکتریکی، نیروی محرکه الکتریکی و مدارها، توان در مدارهای الکتریکی، ترکیب مقاومت ها

جزوه فصل سوم فیزیک یازدهم

مغناطیس مغناطیس و قطب های مغناطیسی، میدان مغناطیسی، نیروی مغناطیسی وارد بر ذره ی باردار متحرک در میدان مغناطیسی، نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان، میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی، ویژگی های مغناطیسی مواد

جزوه فصل چهارم فیزیک یازدهم

القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب پدیده ی القای الکترومغناطیسی، قانون القای الکترومغناطیسی فاراده، قانون لنز، القاگرها، جریان متناوب

دانلود نمونه سوالات امتحانی فیزیک یازدهم رشته همراه با پاسخنامه

دانلود رایگان جزوه فیزیک یازدهم امیر مسعودی

دانلود جزوه فصل اول فیزیک یازدهم

دانلود جزوه فصل دوم فیزیک یازدهم

دانلود جزوه فصل سوم و چهارم فیزیک یازدهم