موسسه کنکور آسان است برای جلوگیری از هدر رفتن وقت دانش آموزان جزوه، نکات مهم و نمونه سوالات امتحانی پنج فصل فیزیک دهم رشته ریاضی به همراه جزوه فیزیک دهم امیر مسعودی را به تفکیک فصل به فصل و نمونه سوال امتحانی نیمسال اول و پایانی فراهم کرده است.

جزوه فصل اول فیزیک دهم

فیزیک و اندازه گیری دانش بنیادی، مدل سازی در فیزیک، اندازه گیری و کمیت های فیزیکی، اندازه گیری و دستگاه بین المالکی یکاها، اندازه‌گیری و دقت، وسیله‌ی اندازه‌گیری، چگالی

جزوه فصل دوم فیزیک دهم

ویژگی های فیزیکی مواد حالت های ماده، نیرو های بین مولکولی، فشار شاره های شناوری، شاره ی در حرکت و اصل برنولی

جزوه فصل سوم فیزیک

کار ، انرژی و توان انرژی جنبشی، کار انجام شده توسط نیروی ثابت، کار و انرژی جنبشی و کار و انرژی پتانسیل، پایستگی انرژی مکانیکی و کار و انرژی درونی، توان

جزوه فصل چهارم فیزیک

دما و گرما دما و دما سنجی، انبساط گرمایی، گرما، تغییر حالت های مواد، روش های انتقال گرما، قوانین گاز ها

جزوه فصل پنجم فیزیک دهم

ترمودینامیک معادله ی حالت و فرآیندهای ترمودینامیکی ایستاوار، تبادل انرژی، انرژی درونی و قانون اول ترمودینامیک، برخی از فرآیند های ترمودینامیکی، چرخه ی ترمودینامیکی، ماشین های گرمایی، قانون دوم ترمودینامیک، قانون دوم ترمودینامیک و یخچال ها

نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم همراه با پاسخنامه تشریحی

جزوه و نمونه سوالات فیزیک دهم امیر مسعودی

جزوه فصل اول فیزیک دهم امیر مسعودی

جزوه فصل دوم فیزیک دهم

جزوه فصل سوم فیزیک دهم امیر مسعودی

جزوه فصل چهارم فیزیک دهم امیر مسعودی