دانلود جزوه و نمونه سوالات امتحانی زیست یازدهم تجربی همراه با پاسخنامه تشریحی و فصل به فصل.
ساده ترین راه موفقیت در امتحانات نهایی مطالعه نمونه سوالات امتحانی در درس های مختلف می باشد. یکی از پرچالش ترین دروس مدرسه زیست شناسی می باشد پس با انتخاب صحیح خود راه آسان 20 گرفتن را تجربه کنید.

جزوه فصل اول زیست یازدهم

تنظیم عصبی
گفتار اول یاخته های بافت عصبی
گفتار دوم ساختار دستگاه عصبی

جزوه فصل دوم زیست یازدهم

حواس
گفتار اول گیرنده های حسی
گفتار دوم حواس ویژه
گفتار سوم گیرنده های حسی جانوران

جزوه فصل سوم زیست یازدهم

دستگاه حرکتی
گفتار اول استخوان ها و اسکلت
گفتار دوم ماهیچه و حرکت

جزوه فصل چهارم زیست یازدهم

تنظیم شیمیایی
گفتار اول ارتباط شیمیایی
گفتار دوم غده های درون ریز

جزوه فصل پنجم زیست یازدهم

ایمنی
گفتار اول نخستین خط دفاعی: ورود ممنوع
گفتار دوم دومین خط دفاعی: واکنش های عمومی اما سریع
گفتار سوم دفاع اختصاصی

جزوه فصل ششم زیست یازدهم

تقسیم یاخته
گفتار اول فام تن (کروموزوم)
گفتار دوم رشتمان (میتوز)
گفتار سوم کاستمان (میوز) و تولید مثل جنسی

جزوه فصل هفتم زیست یازدهم

تولید مثل
گفتار اول دستگاه تولید مثل در مرد
گفتار دوم دستگاه تولید مثل در زن
گفتار سوم رشد و نمو جنین
گفتار چهارم تولید مثل در جانوران

جزوه فصل هشتم زیست یازدهم

تولید مثل نهاندانگان
گفتار اول تولید مثل غیر جنسی
گفتار دوم تولید مثل جنسی
گفتار سوم از یاخته تخم تا گیاه

جزوه فصل نهم زیست یازدهم

نمونه سوالات امتحانی زیست یازدهم همراه با پاسخنامه