دانلود جزوه و نمونه سوالات امتحانی حسابان یازدهم همراه با پاسخنامه تشریحی از کنکور آسان است

جزوه فصل اول حسابان یازدهم

جبر و معادله مجموع جملات دنباله های حسابی و هندسی، معادلات درجه دوم گویا و گنگ، قدر مطلق، آشنایی با هندسه تحلیلی

جزوه فصل دوم حسابان یازدهم

تابع آشنایی بیشتر با تابع و انواع تابع

جزوه فصل سوم حسابان یازدهم

توابع نمایی و لگاریتمی تابع نمایی، تابع لگاریتمی و لگاریتم، ویژگی های لگاریتم و حل معادلات لگاریتمی

جزوه فصل چهارم حسابان یازدهم

مثلثات رادیان، نسبت های مثلثاتی برخی از زوایا، توابع مثلثاتی، روابط مثلثاتی مجموع و تفاضل زوایا

جزوه فصل پنجم حسابان یازدهم

حد و پیوستگی مفهوم حد و فرآیندهای حدی، حد های یکطرفه، قضایای حد، محاسبه ی حد توابع کسری، پیوستگی

نمونه سوالات امتحانی حسابان یازدهم همراه با پاسخنامه تشریحی