دانلود جزوه و نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم مخصوص نیمسال اول و دوم رشته ریاضی

جزوه فصل اول آمار و احتمال یازدهم رشته ریاضی

آشنایی با مبانی ریاضیات آشنایی با منطق ریاضی، مجموعه و زیر مجموعه، اعمال روی مجموعه ها(جبر مجموعه ها)

جزوه فصل دوم آمار و احتمال یازدهم رشته ریاضی

احتمال احتمال غیر هم شانس، احتمال شرطی، پیشامدهای مستقل

جزوه فصل سوم آمار و احتمال یازدهم رشته ریاضی

آمار توصیفی توصیف و نمایش داده ها، معیارهای گرایش به مرکز، معیارهای پراکندگی

جزوه فصل چهارم آمار و احتمال یازدهم

آمار استنباطی گرد آوری داده، برآورد

نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم