در این مطلب از کنکور آسان است صفر تا صد جزئیات انتخاب رشته و اطلاعات مربوط به کد رشته محل ها و شرایط پذیرش در دانشگاه ها را مطالعه کنید.

در این مقاله به عناوین زیر به صورت تخصصی پرداخته شده است:

جزئیات انتخاب رشته
رشته های تعهد به خدمت
رشته متمرکز و نیمه متمرکز
رشته های ستاره دار

جزئیات انتخاب رشته رشته های تعهد به خدمت

البته خیلی از داوطلبان بعد از انتخاب رشته می پرسند که طرح تعهد به خدمت چیست ؟

یا سوال خیلی از دانش آموزان این است که رشته های دارای طرح تعهد به خدمت کدامند؟

یا شرایط معافیت از رشته های دارای تعهد به خدمت کدامند؟

جزئیات انتخاب رشته رشته های تعهد دار

بعضی از رشته ها در برخی دانشگاه ها را رشته های تعهد دار می گویند،

به این معنی که بعد از پایان دوره تحصیل باید مدتی با حقوق در همان منطقه مشغول به کار شوید.

گذراندن طرح در این رشته های اجباری می باشد

و نحـوه پذیرش دانشجو در رشته های تعهد دار با آزمون میباشد.

این رشته هایی که دارای طرح تعهد به خدمت میباشند ۱۱ رشته هستند

که شامل رشته های زیر هستن :

پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری، علوم آزمایشگاهی، رادیولوژی، اتاق عمل ، هوشبری ، فوریت های پزشکی ، پرستاری دندانپزشکی و رشته بهداشت دهان

بر اساس قانون وزارت بهداشت در رابطه با رشته های دارای طرح وتعهددار

تا ۳۰% ظرفیت در رشته های مورد نیاز از طریق جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم و متناسب با نیاز استان ها با نوع گزینش بومی استانی پذیرش می شـود.

این رشته ها بر اساس قانون مذکور به همراه ظرفیت، شرایط و ضوابط مهم و سایر اطلاعات مورد نیاز ذیلاً درج گردیده است.

شرایط رشته های تعهد دار

 اﻛﺜﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻴﺶ بینی شده به شیوه (اﺳﺘﺎﻧﻲبومی) بوده ﻛﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ داوﻃﻠﺐ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﺎط ﻣﺤﺮوم ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪاول انتخاب رشته ، از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﮔﺎن ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺤﻀﺮی اﺧﺬ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

-اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ سهمیه ها مستلزم سپردن تعهد سه برابر طول دوره تحصیل به صورت غیرقابل خرید و جابجایی می باشد

-اراﺋﻪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم دوره ﺗﻌﻬﺪ اﻧﺠﺎم می پذیرد .

-داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻮﻣﻲ در ﻃﻮل ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻌﻬﺪ، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر نمی ﺑﺎﺷﻨﺪ.

-اوﻟﻮﻳﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮی ﺑﻮﻣﻲ، در اﺳﺘﺎن ﺧﻮد میﺑﺎﺷﺪ .

-اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﻧﻴﻤﻲ از ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻌﻬﺪ امکان پذیر است.

-ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺸﻤﻮﻻن اﻳﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ، ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن می ﺑﺎﺷﻨﺪ.

-ثبت نام از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪشدگان اﻳﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ، ﺑﺼﻮرت ﻣﺸﺮوط ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم اول تحصیلی، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﭙﺮدن ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺤﻀﺮی ﺑـﻪ داﻧﺸـﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، در ﻏﻴﺮاﻳﻨﺼﻮرت ﻗﺒﻮﻟﻲ آﻧﺎن لغو خواهد شد .

-در مواردی که به علت نزدیک نبودن یک رشته در یک استان، ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻮﻣﻲ در استان های همجوار ایجاد شده ،

ﻻزم اﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ داوﻃﻠﺐ، ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﻳﺠﺎد ﺳﻬﻤﻴﻪ،

در ﺧﺼﻮص اﺧﺬ ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻧﻤﻮده

ﺗﺎ داوﻃﻠﺐ ﭘﺲ فارغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﺧﻮد ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺪاﻳﺖ شود.

شرایط معافیت از طرح تعهد اجباری

در شرایط خاص بعضی از فارغ التحصیلان ۱۱ رشته ی

(پزشکی-دندانپزشکی-داروسازی-پرستاری-علوم آزمایشگاهی-رادیولوژی-اتاق عمل-هوشبری-فوریت های پزشکی-پرستاری دندانپزشکی و رشته بهداشت دهان)

که طرح اجباری دارند

میتوانند از طرح معاف بشوند که در زیر شرایط رو ذکر کردیم.:

۱-ماده ۳ :

انجام خدمات سربازی بعد از فراغت از تحصیل در رشته های گروه علوم پزشکی

۲-ماده ۲ :

خانواده شهدا (فرزندان و همسران شهدا و مفقودین جنگ تحمیلی ، خواهر و برادر شهید ، آزادگان و همسران و فرزندان آزادگان ، جانبازان بالای ۲۵ درصد ، ، فرزند جانباز ۵۰ درصد وبالاتر،همسر جانباز ۷۰درصد و بالاتر)

۳-ماده ۹ :

فارغ التحصیلان خارج از کشور و یا انتقال از خارج از کشور ( ارز دولتی دریافت نکرده باشند و در صورت طی دوره تکمیلی در داخل کشور ،شهریه مربوطه را پرداخت نموده باشند)

۴-ماده ۱۲:

فارغ التحصیلان بالای ۴۵ سال

۵-ماده ۷

آیین نامه اجرایی قانون در خصوص مشمولانی که مشکلات بیماری با تایید شورایعالی پزشکی وزارت متبوع دارند.

۶-ماده ۸

قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی :

انجام خدمات مربوط به قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در سازمان پزشکی قانونی با اخذ تعهد محضری بیشتر از ۲۴ ماه خدمت (این افراد صرفا پس از سپری نمودن مدت تعهد مذکور معافیت ماده ۸ دریافت می نمایند).

۷-بانوان متاهل فارغ التحصیل قبل از ۱/۹/۸۰

۸-بانوانی که همسرشان فوت نموده است.

۹-رزمندگانی که حداقل ۶ ماه خدمت داوطلبانه در جبهه دارند .

۱۰-استعدادهای درخشانی که شرایط ذیل را دارا باشند .

۱۱-برندگان مدال طلا کشوری از المپیادهای دانش آموزی

۱۲- نفر اول پذیرفته شده در کنکور سراسری علوم تجربی

۱۳-افراد دارای ابداع و اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشکی

۱۴-رتبه اول تا سوم آزمون جامع علوم پایه ،پیش کارورزی آزمون ورودی دستیاری تخصصی

۱۵-فارغ التحصیلان دکتری دندانپزشکی که کارمند رسمی دانشگاه و مقطع قبلی آنان بهداشتکار دهان و دندان باشد

و تعهدات ۵ ساله مربوطه را انجام داده باشند.

۱۶-انجام خدمات برخی از فارغ التحصیلان در مقاطع قبلی

(با ارائه گواهی پایان طرح مقطع قبلی ،از انجام خدمات در مقطع جدید معاف می گردند

۱۷-بانوانی که حضانت فرزند را دارا می باشند و تک فرزند خانواده

۱۸-لازم بذکر است : رشته های تحصیلی مازاد بر نیاز وزارت بهداشت از انجام خدمات مربوطه معاف بوده و در صورت تمایل می توانند خدمات مربوطه را به صورت اختیاری انجام دهند .بدیهی است چنانچه تمایل به انجام خدمات نداشته باشند نیازی به صدور گواهی معافیت نمی باشد .

جزئیات انتخاب رشته رشته های متمرکز و نیمه متمرکز

رشته های متمرکز

رشته ها یی هستند که پذیرش آنها صرفاً بر اساس نتیجه ی آزمون سراسری صورت می گیرد

و نتایج نهایی آنها نیز در شهریور ماه اعلام می گردد.

رشته های نیمه متمرکز

رشته هایی هستند که پذیرش آنها علاوه بر نتایج آزمون سراسری منوط به مصاحبه و آزمون های عملی جداگانه ای می باشد

.برای مثال رشته های همچون تربیت بدنی نیاز به تست آمادگی جسمانی دارند

یا رشته هایی همچون رشته های دانشگاه ارتش نیاز به مصاحبه ی محلی و تست تخصصی جسمانی و … می باشند.

پس از گذشت چند روز ازاعلام نتایج آزمون سراسری ،

نتایج رشته های نیمه متمرکز و اسامی چند برابر ظرفیت معرفی شدگان به مصاحبه اعلام می گردد.

البته در انتخاب رشته های نیمه متمرکز توجه به این نکته ضروریست که کد رشته های نیمه متمرکز در اولویت انتخاب های داوطلب  قرار گیرد و سپس رشته های متمرکز ثبت شوند.همچنین لازم به ذکر است که داوطلب می  تواند چندین رشته ی نیمه متمرکز را در انتخاب رشته خود ثبت کند اما فقط در دو کد رشته ی نیمه متمرکز از وی دعوت به مصاحبه به عمل خواهد آمد.

توجه به این نکته در هنگام انتخاب رشته ضروری است

اگر داوطلبی در رشته متمرکز پذیرش شد وثبت نام خود را در دانشگاه انجام داد.

ودر هنگام اعلام نتایج یک رشته ی نیمه متمرکز نیز پذیرفته شود وبرای مصاحبه اقدام کند.

باید از ادامه تحصیل در رشته متمرکز انصراف دهد

در غیر این صورت قبولی در رشته نیمه متمرکز و متمرکز لغو می شود ومطابق قانون با داوطلب برخورد می گردد.

دانشگاه هایی مانند دانشگاه شهید رجایی و… پذیرش به صورت نیمه متمرکز دارند.

رشته های ستاره دار

رشته های ستاره دار سوالی که خیلی از مجاز شدگان انتخاب ر شته می پرسند. با خواندن این مقاله به سوالات خود دست پیدا کنید.

انتخاب رشته گزینه ای است که بعد از کنکور مورد توجه بسیاری از خانواده ها ودانش آموزان و مشاوران قرار می گیرد.

انتخاب رشته را می توان انتخاب آینده یک شخص نامید.

پس باید برای این اتفاق مهم از اشخاصی کمک گرفت که سالها در این کار فعالیت داشته اند و تجربه ی زیادی را کسب کرده اند .

و توانسته اند با انتخاب صحیح ،آینده دانش آموزان را به نیکی رقم بزنند .

متاسفانه اشخاصی بدون اطلاع از شرایط دانشگاه ها و حتی بدون اطلاع از معنی واژه ها انتخاب رشته داوطلبین را انجام می دهند.

رشته های ستاره دار

رشته های ستاره دار رشته های می باشند که دارای شرایط خاصی برای پذیرش دانشجو هستند.

رشته های تک ستاره

پذیرش برای  رشته هایی که در کنار آن یک علامت ستاره وجود دارد حداقل ظرفیت پذیرش در هر کد رشته محل از هر جنس ۳۰% می باشد.

برای مثال اگر در کنار رشته ای علامت  * باشد از ۱۰۰ نفر مورد پذیرش در آن رشته وآن دانشگاه اگر ۷۰ نفر از  هر دو جنس خانم و آقا پذیرش می کند ۳۰ نفر باقی مانده مربوط به پذیرش تک جنسیتی است.

رشته های دو ستاره

پذیرش برای رشته هایی که در کنار آن یک علامت ستاره وجود دارد حداقل ظرفیت پذیرش در هر کد رشته محل از هر جنس ۴۰% می باشد.

برای مثال اگر در کنار رشته ای علامت  * باشد از ۱۰۰ نفر مورد پذیرش در آن رشته وآن دانشگاه اگر۶۰ نفر ازهر دو جنس خانم و آقا پذیرش می کند ۴۰ نفر باقی مانده مربوط به پذیرش تک جنسیتی است.

موسسه کنکور آسان است گروه مشاوره استاد حسین احمدی و مهندس ابوالفضل شریفی جهت جلوگیری از سواستفاده های گروه های مختلف از داوطلبین مقالات مشاوره ای در مورد کلید واژه های انتخاب رشته تهیه کردند که می توانید با مراجعه به سایت انتشارات گیلنا از این مقالات استفاده کنید.

خرید محصولات کنکور آسان است :

به منظور خرید محصولات و DVD های موسسه کنکور آسان است ، می توانید از طریق روش های زیر اقدام کنید :

  • دریافت نسخه اندروید اپلیکیشن موسسه کنکور آسان است :

دانلود نسخه android اپلیکیشن کنکور آسان است با لینک مستقیم

  • مشاهده لیست قیمت و خرید بسته های معلم خصوصی موسسه کنکور آسان است :

بسته های معلم خصوصی کنکور آسان است

  • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته تجربی موسسه کنکور آسان است :

خرید محصولات رشته تجربی کنکور آسان است

  • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته ریاضی موسسه کنکور آسان است :

خرید محصولات رشته ریاضی کنکور آسان است

  • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته انسانی موسسه کنکور آسان است :

خرید محصولات رشته انسانی کنکور آسان است

راه های ارتباطی کنکور آسان است :

اینستاگرام موسسه کنکور آسان است :konkursara_official@
کانال تلگرام موسسه کنکور آسان است :konkursara1@
واتس اپ موسسه کنکور آسان است :۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰
دفتر موسسه کنکور آسان است :۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰