جدول پخش برنامه های درسی مدرسه از شبکه آموزش اعلام شد.
کنکور آسان است این جدول را برای شما مهیا کرده است

شیوع کرونا و تاثیر آن بر روی تحصیل دانش آموزان

با توجه به تعطیلی مدارس در روزهای اخیر و هفته جاری به علت شیوع ویروس کرونا و احتمال تعطیلی مدارس تا پایان سال ۱۳۹۸ بسیاری از دانش آموزان و داوطلبان کنکور از ادامه تحصیل در مدرسه جا ماندند و مدارس به تعطیلی دراز مدت کشیده شد

همکاری تلویزیون و شکبه آموزش با دانش آموزان با برگزاری کلاس درس

تعطیلی مدارس تلویزیون و شبکه اموزش را بر آن داشت تا با برگزاری کلاس های آموزشی ( که جدول و زمان پخش برنامه های درسی مدرسه از تلویزیون در ادامه قبل مشاهده است ) به همکاری شما دانش آموزان عزیز بشتابند

جدول پخش برنامه های درسی مدرسه اعلام شد

جدول و زمان پخش برنامه های درسی از شبکه آموزش برای روز شنبه ۱۰ اسفند

شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
٨:٠٠ ریاضی هفتم متوسطه اول
٨:٣٠. ریاضی هشتم متوسطه اول
١٠:٣٠ فارسی اول ابتدایی
١٠:۵٠ علوم سوم ابتدایی
١١:١٠ فارسی پنجم ابتدایی
١١:٣٠ شیمی ٣ (پایه١٢متوسطه)
١۵:٠٠ عربی ٢(پایه ١١ علوم انسانی)
١۵:٣٠ عربی ٣ (پایه ١٢ علوم انسانی)
١۶:٠٠ درس اخلاق حرفه ای (هنرستانهای فنی حرفه ای وکار دانش)
١۶:٢۵ کار گاه نو آوری و کار آفرینی(پایه ١١ هنرستانهای فنی حرفه ای و کار دانش)

جدول پخش برنامه های مدرسه در روز یکشنبه ۱۱ اسفند

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
٨:٠٠  علوم هفتم متوسطه اول
٨:٣٠. علوم هشتم متوسطه اول
١٠:٣٠ریاضی دوم ابتدایی
١٠:۵٠ ریاضی چهارم ابتدایی
١١:١٠  علوم ششم ابتدایی
١١:٣٠ریاضی آمار ٢ (علوم انسانی و علوم معارف)
 ١۵:٠٠ فیزیک ٢(پایه ١١ ریاضی)
١۵:٣٠ ریاضی ١ (پایه دهم تجربی و  ریاضی)
١۶:٠٠ درس الزامات محیط کار  (پایه دهم)  (هنرستانهای فنی حرفه ای وکار دانش)
١۶:٢۵ درس مدیریت تولید (پایه یازدهم) هنرستانهای فنی حرفه ای و کار دانش)

جدول پخش برنامه های مدرسه در روز سه شنبه ۱۳ اسفند

١١:١٠  علوم ششم ابتدایی

١١:٣٠ ریاضی آمار ٢ (علوم انسانی و علوم معارف)

 ١۵:٠٠ فیزیک ٢(پایه ١١ ریاضی)

١۵:٣٠ ریاضی ١ (پایه دهم تجربی و  ریاضی)

١۶:٠٠ درس الزامات محیط کار  (پایه دهم) (هنرستان های فنی حرفه ای وکار دانش)

١۶:٢۵ درس مدیریت تولید (پایه یازدهم) (هنرستان های فنی حرفه ای و کار دانش)