آیا با حذف تاثیر معدل در کنکور سراسری و اقدام امروز مجلس موافق هستید؟؟