سطح سوالات ریاضی:

سطح سوالات زبان و ادبیات فارسی:

سطح سوالات علوم اجتماعی:

سطح سوالات روان شناسی:

سطح سوالات عربی:

سطح سوالات تاریخ:

سطح سوالات جغرافیا:

سطح سوالات فلسفه و منطق:

سطح سوالات اقتصاد:

در کل، کنکور امسال رشته انسانی را چطور ارزیابی می کنید و کدام یک از موارد زیر برای شما ممکن است اتفاق بیافتد؟