در این مطلب به بررسی میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی خواهیم پرداخت .

با توجه به ابلاغ قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۲۶/۲/۹۵ مجلس محترم شورای اسلامی و بر اساس مصوبه چهاردهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۹۷/۸/۱۴ میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در نمره کل نهایی داوطلبان در آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ به صورت زیر می باشد :

آن دسته از دیپلمه های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی که دیپلم خود را در سال ۱۳۹۸ و در نظام آموزشی جدید (۳_۳_۶ ) اخذ نموده اند

و امتحانات دروس پایه دوازدهم آن ها به صورت نهایی، سراســری و کشــورى برگزار شده است ،

مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم پایه دوازدهم -سال سوم آموزش متوسطه نظام جدید ۳_۳-۶ ، به میزان حداکثر ۳۰ درصد به نســبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تاثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ میشود .

دیپلمه های پس از سال ۱۳۸۴

آن دسته از دیپلمه های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی ،که دیپلم خود را از سال ۱۳۸۴ به بعد در نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی دریافت نموده اند و امتحانات یک یا چند درس آن ها به صورت نهایی، سراسری و کشورى برگزار شده است .

مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده ،و سوابق تحصیلی موجود دیپلم پایه یازدهم-سال سوم آموزش متوسطه نظام قدیم به میزان حداکثر ۲۵ درصد، به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ می شود.

داوطلبان دارای مدرک ریاضی و فیزیک و علوم تجربی و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و هنر ، که مدرک دوره پیش دانشگاهی خود را از سال تحصیلی ۹۱-۹۰ به بعد اخذ کرده اند ،

و امتحانات یک یا چند درس را آنها به صورت نهایی ، سراسری و کشوری برگزار شده است ،

مشــمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و ســوابق تحصیلی موجود دوره پیش دانشگاهی صرفا نمرات دروسی که به صورت نهایی ، سراسری و کشوری برگزار شده است ،

به میزان حداکثر ۵ درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ می شود .

برای داوطلبان مشمول سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی بندهای ۲ و ۳ هر دو اعمال میشود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی ادامه مطلب را بخوانید .

نمــره کل نهایــی در هر زیرگروه برای داوطلبان دارای دیپلم نظام آموزشــی ۳-۳-۶ :

برای داوطلبان مشمول سوابق تحصیلی دارای دیپلم نظام آموزشی ۳_۳_۶ ،

با توجه به میزان تاثیر سابقه تحصیلی دیپلم ، نمره کل حاصل از آزمون و سابقه تحصیلی دیپلم طبق رابطه ۴ مندرج در همین صفحه محاسبه میشود .

در این رابطه X میزان تاثیر سابقه تحصیلی دیپلم است که در جدول شماره ۱ ارائه شده است .

نمره کل نهایی این داوطلبان ماکزیمم مقدار نمره کل آزمون حاصل از رابطه ۱ مندرج در همین صفحه،

و نمره کل حاصل از آزمون و سابقه تحصیلی دیپلم حاصل از رابطه ۴ مندرج در همین صفحه میباشد .

به عبارت دیگر برای این داوطلبان دو نمره در هر زیر گروه محاسبه میشود

۱ . فقط آزمون .

۲ . آزمون و سوابق تحصیلی دیپلم نظام آموزشی ۳_۳_۶ ، سپس از بین این دو نمره بیشترین نمره محاسبه شده به عنوان نمره کل نهایی در هر زیر گروه لحاظ میشود .

نمره کل نهایی در هر زیر گروه برای داوطلبان نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی :

برای داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصیلی نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی ، ۴ نمره محاسبه میشود ،

۱ _ نمره کل آزمون .

۲ _ نمره کل حاصل از آزمون و سوابق تحصیلی دیپلم طبق رابطه ۴ مندرج در صفحه ۲۹ محاسبه میشود .

۳ _ نمره کل حاصل از آزمون و سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی طبق رابطه ۵ مندرج در صفحه ۲۹ محاسبه میشود .

۴ _ نمره کل حاصل از آزمون و سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی طبق رابطه ۶ مندرج در صفحه ۲۹ محاسبه میشود .

سپس از بین این چهار نمره بیشترین نمره به عنوان نمره کل نهایی داوطلب در هر زیر گروه لحاظ میشود .

برای نظام آموزشی ۳_۳_۶ و طبق جدول شماره ۲ برای نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی ،

و مقدار Y میزان درصد تاثیر سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی طبق جدول شماره ۳ در نمره کل داوطلبان است .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی ادامه مطلب را بخوانید .

ملاک گزینش داوطلبان در رشــته محل های این دفترچه ( با آزمــون ) نمره کل نهایی در هر زیر گروه با رعایت شرایط و ضوابط هر آزمون میباشد .

اعمال تاثیر مثبت سوابق تحصیلی، متفاوت از تاثیر قطعی سوابق تحصیلی است

و بدان معناست که اگر سوابق تحصیلی باعث افزایش نمره کل آزمون هر زیرگروه شود ،

در آن زیر گروه اعمال و اگر باعث کاهش نمره کل آزمون هر زیرگروه شود اثر منفی داشته باشددر آن زیرگروه خواهد شد .

و نمره کل آزمون آن زیرگروه به عنوان نمره کل نهایی زیرگروه فوق در نظر اعمال نمی شـود گرفته می شود .

حالت های مختلفی ممکن است برای یک داوطلب دارای دیپلم نظام آموزشی ۳_۳_۶ به شرح زیر روی میدهد :

۱ . سوابق تحصیلی دیپلم در هیچ یک از زیر گروه ها تاثیر مثبت ندارد .

۲ . ســوابق تحصیلی دیپلم در یک یا چند زیرگروه تأثیر مثبت دارد و در ســایر زیرگروه ها فاقد تأثیر مثبت است .

حالت های مختلفی ممکن اسـت برای یک داوطلب دارای دیپلم نظام آموزشـی سالی واحدی یا ترمی واحدی به شرح زیر روی دهد :

۱ . سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی در هیچ یک از زیرگروه ها تاثیر مثبت نداشته باشد .

۲ . سوابق تحصیلی دیپلم در یک یا چند زیر گروه تاثیر مثبت داشته باشد و در سایر زیر گروه ها فاقد تاثیر مثبت باشد .

۳ . سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی در یک یا چند زیر گروه تاثیر مثبت داشته باشد و در سایر زیرگروه ها فاقد تاثیر مثبت باشد .

۴ . سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی در یک یا چند زیر گروه تاثیر مثبت داشته باشد و در سایر زیرگروه ها فاقد تاثیر مثبت باشد .

جدول 1
جدول 3

برای دانلود دفترچه انتخاب رشته ۹۹ میتوانید در تاریخ مقرر به سایت سازمان سنجش مراجعه نمایید .

برای دریافت اطلاعات تکمیلی تر در زمینه سوابق تحصیلی و دفترچه انتخاب رشته میتوانید با مشاورین موسسه کنکور آسان است در تماس باشید . ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰

خرید محصولات کنکور آسان است :

به منظور خرید محصولات و DVD های موسسه کنکور آسان است ، می توانید از طریق روش های زیر اقدام کنید :

  • دریافت نسخه اندروید اپلیکیشن موسسه کنکور آسان است :

دانلود نسخه android اپلیکیشن کنکور آسان است با لینک مستقیم

  • مشاهده لیست قیمت و خرید بسته های معلم خصوصی موسسه کنکور آسان است :

بسته های معلم خصوصی کنکور آسان است

  • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته تجربی موسسه کنکور آسان است :

خرید محصولات رشته تجربی کنکور آسان است

  • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته ریاضی موسسه کنکور آسان است :

خرید محصولات رشته ریاضی کنکور آسان است

  • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته انسانی موسسه کنکور آسان است :

خرید محصولات رشته انسانی کنکور آسان است

راه های ارتباطی کنکور آسان است :

اینستاگرام موسسه کنکور آسان است :konkursara_official@
کانال تلگرام موسسه کنکور آسان است :konkursara1@
واتس اپ موسسه کنکور آسان است :۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰
دفتر موسسه کنکور آسان است :۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰