قیمت منابع یازدهم تجربی کنکور آسان است

در ادامه می توانید به تفکیک درس به درس، قیمت محصولات و منابع پایه یازدهم تجربی را مشاهده کنید.
جهت تماشای نمونه تدریس های اساتید کنکور آسان است اینجا کلیک کنید.

قیمت ریاضی یازدهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش ریاضی یازدهمسامان مطلبی480
روش تست ریاضی یازدهمسامان مطلبی500
آموزش هندسه تحلیلی امیر مسعودی۱۲۵
روش تست زنی هندسه تحلیلی امیر مسعودی۷۵
آموزش هندسه تحلیلیسامان مطلبی600
روش تست معادله و سهمیامیر مسعودی 250
روش تست کل معادلات دهم و یازدهم امیر مسعودی ۲۰۵
روش تست زنی هندسه یازدهم(اقلیدوسی)امیر مسعودی۲۰۰
خلاقیت هندسه یازدهم و دوازدهمسامان مطلبی360
آموزش جامع تابعامیر مسعودی۱۷۵
روش تست زنی تابعامیر مسعودی۱۷۵
آموزش جامع تابعسامان مطلبی400
خلاقیت تابع سه سالسامان مطلبی280
روش تست زنی مثلثاتامیر مسعودی200
آموزش جامع توابع نمایی و لگاریتمیامیر مسعودی ۲۰۰
خلاقیت توابع نمایی و لگاریتمیسامان مطلبی200
روش تست زنی حد و پیوستگی یازدهم امیر مسعودی۱۶۵
روش تست زنی حد و پیوستگی جامعامیر مسعودی۲۱۵
خلاقیت آمار دهم و یازدهمسامان مطلبی400
روش تست زنی احتمال یازدهمامیر مسعودی۶۰
قدر مطلق و جز صحیح سه سال امیر مسعودی150
خلاقیت احتمال دهم و یازدهمسامان مطلبی600
جمع بندی بسته ۱ CPRامیر مسعودی۲۶۵
جمع بندی بسته ۲ CPR امیر مسعودی ۳۷۰
جمع بندی بسته ۵ CPRامیر مسعودی۲۲۰
ریاضی بدون اعدادسامان مطلبی280
آشنایی با ریاضیسامان مطلبی375

قیمت فیزیک یازدهم تجربی کنکور آسان است

عنوان مدرسقیمت
روش تست زنی الکتریسیته ساکنسامان مطلبی200
روش تست زنی خازنامیر مسعودی۵۰
آموزش جریان و مدار امیر مسعودی۵۰۰
روش تست جریان و مدار امیر مسعودی 300
روش تست مغناطیس امیر مسعودی330
روش تست القاءامیر مسعودی۱۵۰
همایش(جمع بندی) فیزیک ۱۰ و ۱۱امیر مسعودی۶۲۵
جمع بندی فیزیک سوالات احتمالیامیر مسعودی۵۶۰
بمب فیزیک یازدهمعباس زمانیان360
آموزش ساکنعباس زمانیان770
آموزش جریان مدارعباس زمانیان520
آموزش مغناطیس و القاءعباس زمانیان550

قیمت شیمی یازدهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش شیمی فصل ا عارف ربیعیان400
آموزش شیمی فصل ۲ عارف ربیعیان 525
آموزش شیمی فصل ۳ عارف ربیعیان370
روش تست زنی فصل ۱مهند براتی270
روش تست زنی فصل ۲عارف ربیعیان700
روش تست زنی فصل ۳عارف ربیعیان 550
جمع بندی شیمی ۱۱ عارف ربیعیان۷۰
استوکیومتریعارف ربیعیان265
بمب شیمی سه سالعارف ربیعیان460

قیمت زیست یازدهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
بمب زیست یازدهمهادی وصالی900
جاندارشناسی زیست سه سالمهدی ارام فر280
آموزش زیست یازدهمدکتر امیری200
روش تست زیست یازدهمدکتر پازوکی۳۰۰

قیمت ادبیات فارسی یازدهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش ادبیات فارسیستار نژاد۳۲۰

قیمت زبان انگلیسی یازدهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش زبان انگلیسیدانش زاده۲۷۰

قیمت عربی یازدهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش جامع عربیسعید جوکار140

قیمت دین و زندگی یازدهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش دین و زندگی استاد احمدی۳۰۰

خرید محصولات یازدهم تجربی

بعد از مشاهده لیست قیمت کنکور آسان دو راه خرید و آسان در اختیار شما قرار دارد:
۱- از طریق سایت رسمی کنکور آسان است و خرید از قسمت فروشگاه اینترنتی و یا نصب اپلیکیشن کنکور آسان است
۲- تماس شبانه روزی با شماره دفتر مرکزی به شماره ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰ و دریافت شماره حساب کنکور آسان است