قیمت منابع دهم تجربی کنکور آسان است

در ادامه می توانید به تفکیک درس به درس، قیمت محصولات و منابع پایه دهم تجربی را مشاهده کنید.
جهت تماشای نمونه تدریس های اساتید کنکور آسان است اینجا کلیک کنید.


قیمت ریاضی دهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش ریاضی دهمسامان مطلبی475
روش تست ریاضی دهمسامان مطلبی375
آموزش مجموعه، الگو و دنبالهامیر مسعودی۱۷۵
روش تست الگو، دنباله و مجموعهامیر مسعودی500
روش تست الگو، دنباله و مجموعهسامان مطلبی590
روش تست زنی مثلثاتامیر مسعودی ۱۲۵
روش تست زنی مثلثاتسامان مطلبی375
روش تست زنی معادلهامیر مسعودی ۱۵۰
روش تست زنی نامعادله سامان مطلبی400
روش تست زنی تابعامیر مسعودی۱۲۵
روش تست زنی تابعسامان مطلبی390
خلاقیت در تابع امیر مسعودی ۷۵
خلاقیت تابع سه سالسامان مطلبی280
خلاقیت در شمارش(ترکیبات) امیر مسعودی ۵۰
روش تست زنی شمارش امیر مسعودی ۷۵
آموزش احتمال دهمامیر مسعودی ۱۷۵
روش تست زنی احتمال دهمامیر مسعودی 165
روش تست زنی احتمال دهمسامان مطلبی375
خلاقیت احتمال دهم، یازدهمسامان مطلبی600
روش تست زنی آمار دهم و یازدهمسامان مطلبی400
توان های گویا و عبارات جبریامیر مسعودی 105
توان های گویا و عبارات جبریسامان مطلبی400
جمع بندی بسته ۱ CPRامیر مسعودی۲۶۵
جمع بندی بسته ۲ CPR امیر مسعودی۳۷۰
جمع بندی بسته ۵ CPRامیر مسعودی۲۲۰
آشنایی با ریاضیسامان مطلبی375
ریاضی بدون اعدادسامان مطلبی280

قیمت فیزیک دهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
روش تست اندازه گیری و چگالیسامان مطلبی150
روش تست کار و انرژی توانسامان مطلبی150
بمب فیزیک دهمعباس زمانیان765
همایش(جمع بندی) فیزیک ۱۰ و ۱۱ امیر مسعودی۶۲۵
جمع بندی فیزیک سوالات احتمالیامیر مسعودی470

قیمت شیمی دهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش فصل ۱ شیمی عارف ربیعیان800
آموزش فصل ۲ شیمی عارف ربیعیان 540
آموزش فصل ۳ شیمی عارف ربیعیان 480
روش تست زنی فصل ۱ عارف ربیعیان550
روش تست زنی فصل ۲ عارف ربیعیان540
روش تست زنی فصل ۳ عارف ربیعیان420
جمع بندی شیمی ۱۰عارف ربیعیان۷۵
استوکیومتریعارف ربیعیان265
بمب شیمی دهم مهندس براتی540
بمب شیمی سه سالعارف ربیعیان460

قیمت زیست دهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
جاندارشناسی زیست سه پایهمهدی آرام فر280
بمب زیست دهمهادی وصالی800
همایش زیست دهمهادی وصالی400
آموزش زیست دهم امیری310
روش تست زنی زیست دهم پازوکی۲۵۰
نوسترازیستهادی وصالی470

قیمت ادبیات فارسی دهم تجربی

عنوانمدرسقیمت
آموزش ادبیات فارسیستارنژاد260

قیمت زبان انگلیسی دهم تجربی

عنوانمدرسقیمت
آموزش زبان انگلیسیدانش زاده300

قیمت عربی و دین و زندگی دهم تجربی

عنوانمدرسقیمت
آموزش جامع عربیسعید جوکار۷۵
آموزش دینیسعید بدلی190

خرید محصولات دهم تجربی

بعد از مشاهده لیست قیمت کنکور آسان دو راه خرید و آسان در اختیار شما قرار دارد:

۱- از طریق سایت رسمی کنکور آسان است و خرید از قسمت فروشگاه اینترنتی و یا نصب اپلیکیشن کنکور آسان است
۲- تماس شبانه روزی با شماره دفتر مرکزی به شماره ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰ و دریافت شماره حساب کنکور آسان است