قیمت دهم ریاضی کنکور آسان است چند است ؟

لیست قیمت محصولات و منابع دهم ریاضی کنکور آسان است چند است ؟
چه درس هایی را شامل می شود ؟
اساتید دهم ریاضی کنکور آسان را همراه با اطلاع از هزینه محصولات و تدریس ها در این مطلب از کنکور آسان است مشاهده کنید .

اساتید دهم ریاضی کنکور آسان است

برای دروس سال دهم ریاضی کنکور آسان است این اساتید که از اساتید باسابقه کنکور آسان است و برنامه های تلویزیونی اوج یادگیری ، یادگیری آسان و …. می باشند وظیفه تدریس را دارند
امیر مسعودی درس ریاضی و فیزیک
امیر دانش زاده و حمید رضا محبوبی در زبان انگلیسی
امیر حسین شاهانی درس ریاضی و فیزیک و هندسه
عارف ربیعیان در شیمی و علی علیشاه در هندسه
استاد احمدی در دین و زندگی ، ادبیات فارسی ، و عربی و …
از مدرسان و اساتید دهم ریاضی انتشارات گیلنا هستند

قیمت ریاضی دهم ریاضی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش مجموعه، الگو و دنبالهامیر مسعودی ۱۷۵
روش تست زنی مثلثاتامیر مسعودی ۱۲۵
روش تست زنی معادلهامیر مسعودی ۱۵۰
روش تست زنی نامعادلهامیر مسعودی۱۲۵
روش تست زنی تابعامیر مسعودی۱۲۵
خلاقیت در تابعامیر مسعودی ۷۵
خلاقیت در شمارش (ترکیبات) امیر مسعودی ۵۰
روش تست زنی شمارش امیر مسعودی ۷۵
آموزش احتمال دهمامیر مسعودی 175
روش تست زنی احتمال دهمامیر مسعودی 165
خلاقیت در آمار و احتمالامیر مسعودی ۳۰
روش تست زنی آمار دهم و یازدهمامیر مسعودی۸۵
توان های گویا و عبارات جبری مهندس شاهانی ۱۶۵
توان های گویا و عبارات جبری امیر مسعودی105
آموزش هندسه دهممهندس علیشاه۱۱۰
جمع بندی بسته ۱ CPRامیر مسعودی۲۶۵
جمع بندی بسته ۲ CPR امیر مسعودی ۳۷۰
جمع بندی بسته ۵ CPRامیر مسعودی۲۲۰
جمع بندی بسته ۶ CPRامیر مسعودی325

قیمت فیزیک دهم ریاضی کنکور آسان است

روش تست اندازه گیری و چگالیسامان مطلبی150
روش تست کار و انرژی توانسامان مطلبی150
همایش(جمع بندی) فیزیک ۱۰ و ۱۱امیر مسعودی675
جمع بندی فیزیک سوالات احتمالیامیر مسعودی470

قیمت شیمی دهم ریاضی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش فصل ۱ شیمیعارف ربیعیان ۲۴۰
آموزش فصل ۲ شیمی عارف ربیعیان 540
آموزش فصل ۳ شیمیعارف ربیعیان 480
همایش مسائل ۱۰ و ۱۱عارف ربیعیان ۲۸۰
روش تست زنی فصل ۱ عارف ربیعیان330
روش تست زنی فصل ۲ عارف ربیعیان540
روش تست فصل ۳ عارف ربیعیان 420
جمع بندی شیمی ۱۰عارف ربیعیان۷۵
استوکیومتریعارف ربیعیان265

قیمت ادبیات فارسی دهم ریاضی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش ادبیات فارسی ستار نژاد۲۶۰
روش تست ادبیات فارسیستار نژاد۱۷۰
زبان فارسیستار نژاد۱۵۰
روش تست آرایه های ادبیستار نژاد۱۲۰
روش تست قرابت معنایی مثبتستار نژاد۶۰
تاریخ ادبیاتاستاد احمدی۵۵
روش تست قرابت معنایی منفیاستاد احمدی۸۰
مجموعه ۳۰۰ تست قرابت منفیستارنژاد۱۶۰

قیمت زبان انگلیسی دهم ریاضی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش زبان انگلیسی دهمدانش زاده۱۲۰
روش تست زنی زبان انگلیسی دانش زاده۱۴۰
یادیارسازی واژگاندانش زاده۸۰
جمع بندی ریدینگمحجوبی۱۰۰
جمع بندی کلوز تستمحجوبی۸۰
جمع بندی گرامرمحجوبی۷۵
جمع بندی واژگان
محجوبی۹۵

قیمت عربی دهم ریاضی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش جامع عربی سعید جوکار۷۵
خلاقیت قواعد عربی دهماستاد احمدی۳۲۰
روش تست زنی عربی دهماستاد احمدی۲۴۰
درک مطلباستاد احمدی ۱۶۰
روش تست زنی ترجمهاستاد احمدی۶۰
جمع بندی عربی دهماستاد احمدی۶۵
عربی صد در صداستاد احمدی۱۵۰

قیمت دین و زندگی دهم ریاضی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت  
آموزش دین و زندگیاستاد احمدی۲۲۰
روش تست زنی دین و زندگیاستاد احمدی۱۷۰
خلاقیت دین و زندگی استاد احمدی۲۴۰
همایش دین و زندگیاستاد احمدی۱۵۰
آموزش دین و زندگی دهمسعید بدلی۱۹۰
دین و زندگی ۱۰۰% در ۵ جلسهسعید بدلی۲۰۰

قیمت و خرید محصولات کنکور آسان است

بعد از مشاهده لیست قیمت کنکور آسان دو راه خرید و آسان در اختیار شما قرار دارد
۱- از طریق سایت رسمی کنکور آسان است و خرید از قسمت فروشگاه اینترنتی و یا نصب اپلیکیشن کنکور آسان است
۲- خرید محصولات کنکور آسان است پس از مشاهده لیست قیمت کنکور آسان است و تماس شبانه روزی با شماره دفتر مرکزی به شماره ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰ و دریافت شماره حساب کنکور آسان است

سایت های رسمی ، اینستاگرام و اپلیکیشن موسسه کنکور آسان است و انتشارات گیلنا

سایت های رسمی ، اپلیکیشن و اینستاگرام موسسه کنکور آسان است و انتشارات گیلنا را در زیر مشاهده می کنید

کنکور آسان است
سایت رسمی یادگیری آسان
اینستاگرام اوج یادگیری
اپلیکیشن کنکور آسان است