حداقل درصد قبولی پزشکی بر اساس منطقه ها از کنکور آسان است

درصد مورد نیاز برای قبولی پزشکی با توجه به این که شما در چه منطقه ای هستید و هدفتان کدام دانشگاه است متفاوت است قصد داریم در این مقاله از کنکور آسان است آمار جامع از آخرین قبولی منطقه ۱ و ۲ و۳ را در اختیار شما قرار دهیم.

درصد قبولی پزشکی دانشگاه تهران از کنکور آسان

نگاهی اجمالی به آخرین قبولی های پزشکی دانشگاه تهران ۹۸ توجه داشته باشید که درصد ها به سمت بالا گرد شده است مثلا بجای ۸۷ عدد ۹۰ نوشته شده است.

رتبه قبولی پزشکی تهران منطقه ۱ از کنکور آسان است

ادبیات فارسی۹۰۹۰۹۰۸۰۷۰
عربی۱۰۰۹۰۹۰۹۰۹۰
معارف۶۰۷۰۸۰۹۰۸۰
زبان۹۰۹۰۸۰۸۰۱۰۰
زمین شناسی۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰
ریاضیات۸۰۶۰۸۰۱۰۰۸۰
زیست شناسی۸۰۹۰۸۰۸۰۸۰
فیزیک۸۰۷۰۹۰۸۰۸۰
شیمی۶۰۷۰۷۰۷۰۷۰
رتبه در منطقه ۱۷۱۶۷۶۱۵۵۵۱
رتبه کشوری۱۷۴۱۶۸۱۴۴۱۲۷۱۱۸
شهر محل سکونتتهرانتهراناصفهانتبریزتهران

درصد و رتبه قبولی پزشکی دانشگاه تهران منطقه ۲ از کنکور آسان است

ادبیات فارسی۷۰۷۰۸۰۸۰۸۰
عربی۹۰۹۰۸۰۱۰۰۹۰
معارف۷۰۷۰۷۰۷۰۷۰
زبان۹۰۹۰۶۰۹۰۱۰۰
زمین شناسی۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰
ریاضیات۸۰۸۰۷۰۸۰۹۰
زیست شناسی۸۰۸۰۸۰۸۰۸۰
فیزیک۸۰۸۰۶۰۷۰۸۰
شیمی۷۰۷۰۷۰۶۰۵۰
رتبه در منطقه ۲۲۰۹۱۹۲۱۹۰۱۸۷۱۸۶
رتبه کشوری۴۲۲۳۹۵۳۹۳۳۸۷۳۸۶
شهر محل سکونتاراکزنجانکرجاراکاراک

درصد و رتبه قبولی پزشکی دانشگاه تهران منطقه ۳ از کنکور آسان

ادبیات فارسی۶۰۷۰۸۰۹۰۸۰
عربی۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰
معارف۷۰۷۰۸۰۸۰۷۰
زبان۱۰۰۷۰۵۰۹۰۷۰
زمین شناسی۱۰۱۰۱۰۱۰۴۰
ریاضیات۶۰۷۰۵۰۷۰۷۰
زیست شناسی۷۰۷۰۸۰۷۰۷۰
فیزیک۸۰۷۰۶۰۹۰۸۰
شیمی۶۰۷۰۸۰۶۰۷۰
رتبه در منطقه ۳۲۳۳۱۶۰۱۱۲۸۲۶۱
رتبه کشوری۱۴۰۵۱۰۱۹۷۱۶۵۶۰۴۴۷
شهر محل سکونتابهرخدابندهاشتهاردپاکدشتخدابنده

حداقل درصد مورد نیاز برای قبولی در رشته پزشکی دولتی منطقه یک – کنکور آسان است

کارنامه و درصد و رتبه لازم قبولی پزشکی روزانه کنکور ۹۸ تعدادی از داوطلبان کنکور تجربی کنکور آسان است که در منطقه یک قبول شده اند

رتبه در زیر گروه یکمحل سکونتدانشگاه محل قبولیادبیات فارسیزبان عربیدین و زندگیزبان خارجیزمین شناسیریاضیاتزیست شناسیفیزیکشیمی
۲۴۳۰رفسنجاندانشگاه علوم پزشکی رفسنجان۵۳٫۴۴۰۹۴٫۷۷۸٫۷۰۳۰۷۴٫۷۶۲٫۳۶۴٫۸
۲۴۷۳گناباددانشگاه علوم پزشکی گناباد۵۴٫۷۸۴۸۴۴۶٫۷۰۵۰۷۱٫۴۷۱٫۲۵۶٫۲
۲۴۷۹بویر احمد ( یاسوج )دانشگاه علوم پزشکی یاسوج۵۳٫۴۶۹٫۴۵۸٫۷۸۴-۱٫۳۶۸٫۹۷۶۷۳٫۴۵۴٫۳
۲۴۸۸رفسنجاندانشگاه علوم پزشکی رفسنجان۵۳٫۴۴۸۸۲٫۷۴۶٫۷۰۴۵٫۶۷۸۶۴٫۵۵۹٫۹
۲۵۳۳بندرعباسدانشگاه علوم پزشکی بندرعباس۳۸٫۷۷۳٫۴۸۰۶۵٫۴۰۴۲٫۳۸۹٫۴۵۵٫۶۵۰

کارنامه و درصد و رتبه لازم قبولی پزشکی روزانه کنکور ۹۸ تعدادی از داوطلبان کنکور تجربی کنکور آسان است که در منطقه دو قبول شده اند

رتبه در زیر گروه یکمحل سکونتدانشگاه محل قبولیادبیات فارسیزبان عربیدین و زندگیزبان خارجیزمین شناسیریاضیاتزیست شناسیفیزیکشیمی
۲۲۵۷گناباددانشگاه علوم پزشکی گناباد۵۷٫۴۸۵٫۴۱۰۰۵۶۰۳۶٫۷۷۸۵۶٫۷۶۲٫۸
۲۳۱۴رفسنجاندانشگاه علوم پزشکی رفسنجان۴۹٫۴۶۲٫۷۶۶٫۷۶۲٫۷۰۶۴٫۵۷۹٫۴۷۸٫۹۷۵٫۵
۲۳۵۵دزفولدانشگاه علوم پزشکی دزفول۸۰۸۵٫۴۸۹٫۴۵۰٫۷۴۴۵٫۶۷۶۶۳٫۴۵۰
۲۳۹۶بندرعباسدانشگاه علوم پزشکی بندرعباس۵۲۶۰۷۷٫۴۶۹٫۴۲۴۵۷٫۸۸۲۶۸٫۹۷۱٫۵
۲۷۸۹زاهداندانشگاه علوم پزشکی زاهدان۴۲٫۷۶۰۷۴٫۷۵۰٫۷۱۲۵۴٫۵۸۰٫۷۶۰۸۲٫۴

کارنامه پزشکی روزانه کنکور ۹۸ تعدادی از داوطلبان کنکور تجربی کنکور آسان است که در منطقه سه قبول شده اند

رتبه در زیر گروه یکمحل سکونتدانشگاه محل قبولیادبیات فارسیزبان عربیدین و زندگیزبان خارجیزمین شناسیریاضیاتزیست شناسیفیزیکشیمی
۱۱۹۷کاشاندانشگاه علوم پزشکی کاشان۵۲۶۲٫۷۹۰٫۷۶۲٫۷۸۵۱٫۲۷۵٫۴۶۶٫۷۷۸٫۵
۱۳۳۰زاهداندانشگاه علوم پزشکی زاهدان۵۸٫۷۵۳٫۴۸۴۲۲٫۷۲۱٫۴۵۳٫۴۸۴۶۲٫۳۶۷٫۷
۱۴۱۳اراکدانشگاه علوم پزشکی اراک۵۰٫۷۵۳٫۴۸۰۸۹٫۴۰۳۰۸۶٫۷۷۰۵۹٫۹
۱۴۹۱شاهروددانشگاه علوم پزشکی شاهرود۵۲۶۰۶۰۵۸٫۷۰۶۳٫۴۷۰٫۷۷۷٫۸۷۹٫۵
۱۷۴۸بمدانشگاه علوم پزشکی بم۴۹٫۴۶۰۷۶۵۲۸۴۷٫۸۸۴۴۸٫۹۶۹٫۷

سایت های رسمی ، اینستاگرام و اپلیکیشن موسسه کنکور آسان است و انتشارات گیلنا

سایت های رسمی ، اپلیکیشن و اینستاگرام موسسه کنکور آسان است و انتشارات گیلنا را در زیر مشاهده می کنید
کنکور آسان است
سایت رسمی زنگ پنجم
اپلیکیشن کنکور آسان است

تماس با کنکور آسان است

جهت برقراری ارتباط با کنکور آسان است و دریافت برنامه ریزی و تهیه منابع با شماره ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰ تماس بگیرید.

مشاوره کنکور آسان است

بدون شک موفقیت در مسیر کنکور ، بدون داشتن برنامه ریزی مناسب و به همراه داشتن یک مشاور حرفه ای و آگاه ، میسر نیست .

تیم مشاوره حرفه ای موسسه کنکور آسان است ، با داشتن مشاوران عالی و با تجربه ، شما را در رسیدن به موفقیت یاری می کنند .

برای ارتباط با مشاوران ما و دریافت برنامه ریزی تحصیلی و همچنین خرید محصولات ، می توانید با شماره های زیر تماس برقرار کنید .

در صورت داشتن هرگونه پرسش در رابطه با درصد قبولی پزشکی ، با مشاوران ما در ارتباط باشید .

شماره ی دفتر رسمی موسسه کنکور آسان است : ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰

شماره ی مشاور ارشد موسسه کنکور آسان است : ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰

اساتید کنکور آسان است

نام عنوان درسینام استاد
ادبیات فارسیاستاد حسین احمدی و دکتر سیروس ستار نژاد
زبان عربیاستاد حسین احمدی و سعید جوکار
دین و زندگیاستاد حسین احمدی و سعید بدلی
زبان انگلیسیدکتر امیر دانش زاده 
زیست شناسیدکتر مهدی شیخی ، دکتر سید محمد حسینی نیا ، دکتر عرفان پازوکی
شیمیمهندس عارف ربیعیان
ریاضی و فیزیکمهندس امیر مسعودی ، مهندس امیر شاهانی ، مهندس علیرضا علیشاه

خرید محصولات کنکور آسان است :

برای خرید محصولات کنکور آسان است ، می توانید با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایید .

همچنین به راحتی قادر خواهید بود ، از طریق اپلیکشین رسمی موسسه کنکور آسان است ، اقدام به ثبت سفارش کنید و محصول مورد نظر خود را درب منزل دریافت کنید .

دانلود نسخه android اپلیکیشن کنکور آسان است در بازار

دانلود نسخه android اپلیکیشن کنکور آسان است با لینک مستقیم

بسته های معلم خصوصی کنکور آسان است

راه های ارتباطی ما :

اینستاگرام موسسه کنکور آسان است : konkursara_official@

تلگرام موسسه کنکور آسان است : konkursara1@

واتس اپ موسسه کنکور آسان است : ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰

دفتر موسسه کنکور آسان است : ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰

مشاور موسسه کنکور آسان است : ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰