به تفکیک فصل به فصل، نمونه سوال امتحانی نیمسال اول و پایانی برای جلوگیری از هدر رفتن وقت دانش آموزان جزوه، نکات مهم و نمونه سوالات ۶ فصل فیزیک دوازدهم ریاضی را فراهم کرده است.

جزوه فصل اول فیزیک دوازدهم

حرکت بر خط راست شناخت حرکت، حرکت با سرعت ثابت، حرکت با شتاب ثابت، سقوط آزاد

جزوه فصل دوم فیزیک دوازدهم

دینامیک و حرکت دایره ای قوانین حرکت نیوتن، معرفی برخی از نیرو های خاص، تکانه و قانون دوم نیوتن، حرکت دایره ای یکنواخت، نیروی گرانشی

جزوه فصل سوم فیزیک دوازدهم

نوسان و موج نوسان دوره ای، حرکت هماهنگ ساده، انرژی در حرکت هماهنگ ساده، تشدید، موج و انواع آن، مشخصه های موج

جزوه فصل چهارم فیزیک دوازدهم

برهم کنش های موج بازتاب موج، شکست موج، پراش موج، تداخل امواج

جزوه فصل پنجم فیزیک دوازدهم

آشنایی با فیزیک اتمی اثر فوتوالکتریک و فوتون، طیف خطی، مدل اتمی بور-رادرفورد، لیزر

جزوه فصل ششم فیزیک دوازدهم

آشنایی با فیزیک هسته ای ساختار هسته، پرتوزایی طبیعی و نیمه عمر، گداخت (همجوشی) هسته ای

نمونه سوالات امتحانی فیزیک دوازدهم همراه با پاسخنامه

جزوه فیزیک دوازدهم امیر مسعودی