بودجه بندی کنکور ۱۴۰۰

با به پایان رسیدن کنکور ۹۹ حالا نوبت شما داوطلبان کنکور ۱۴۰۰ است که نگاهی جدی به کنکور ۱۴۰۰ داشته باشید. زیرا موفقیت یا شکست در کنکور سازنده ی آینده ی شماست.

قبل از هر چیزی نیاز است که از اطلاعات کنکور ۱۴۰۰ اطلاع یابید. اطلاعاتی همچون بودجه بندی، ضریب دروس در کنکور سراسری، زیرگروه رشته ها و …

شما داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ جهت انجام برنامه ریزی قطعا نیاز به بودجه بندی آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ دارید.

با استفاده از بودجه بندی آزمون سراسری ۱۴۰۰ می توانید تایم مطالعه هر مبحث را مشخص کنید.

هر یک از ارشته های تجربی ، ریاضی ، هنر، انسانی، زبان دارای دروس اختصاصی هستند که بودجه بندی متفاوتی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ دارند ،

که برای شما بودجه بندی دروس اختصاصی و عمومی همه ی رشته ها را به تفکیک بیان خواهیم کرد.

کنکور شامل دو دفترچه دروس اختصاصی و عمومی می باشد. که دروس عمومی برای تمام رشته ها یکسان می باشد.

بودجه بندی دروس عمومی کنکور ۱۴۰۰

دفترچه عمومی کنکور ۱۴۰۰ شامل ۴ درس ادبیات فارسی، دین و زندگی، عربی و زبان انگلیسی است، که هر کدام از این دروس شامل ۲۵ سوال در دفترچه سوالات عمومی هستند .

بودجه بندی ادبیات در کنکور ۱۴۰۰

این درس در کنکور سراسری دارای ۲۵ سوال می باشد که از سوال ۱تا ۲۵ متعلق به این درس می باشد و فرصت پاسخگویی به آن ها ۱۸ دقیقه یعنی برای هر سوال ۴۲ ثانیه فرصت دارید.

ضریب درس ادبیات در کنکور سراسری: ۴

مبحثتعداد سوالات ادبیات در کنکور ۱۴۰۰
واژگان۳
املاء۳
زبان فارسی۵
تاریخ و ادبیات۱
آرایه های ادبی۴
قرابت معنایی۹

بودجه بندی عربی کنکور ۱۴۰۰

این درس در کنکور سراسری دارای ۲۵ سوال می باشد که از سوال ۲۶ تا ۵۰ متعلق به این درس می باشد و فرصت پاسخگویی به آن ها ۲۰ دقیقه یعنی برای هر سوال ۴۸ ثانیه فرصت دارید.

ضریب درس عربی در کنکور سراسری: ۲

مبحثتعداد سوالات عربی در کنکور ۱۴۰۰
ترجمه و تعریب۸
درک مطلب۴
حرکت گذاری۲
تحلیل صرفی۳
قواعد۸

بودجه بندی دین و زندگی کنکور ۱۴۰۰

این درس در کنکور سراسری دارای ۲۵ سوال می باشد که از سوال ۵۱ تا ۷۵ متعلق به این درس می باشد و فرصت پاسخگویی به آن ها ۱۷ دقیقه یعنی برای هر سوال ۴۲ ثانیه فرصت دارید.

ضریب درس دین و زندگی در کنکور سراسری: ۳

مبحثتعداد سوالات دین و زندگی در کنکور ۱۴۰۰
آیات و روایات۱۱
اشعار و حدیث۵
متن۹

بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور ۱۴۰۰

این درس در کنکور سراسری دارای ۲۵ سوال می باشد که از سوال ۷۶ تا ۱۰۰متعلق به این درس می باشد و فرصت پاسخگویی به آن ها ۲۰ دقیقه یعنی برای هر سوال ۴۸ ثانیه فرصت دارید.

ضریب زبان انگلیسی در کنکور سراسری: ۲

مبحثتعداد سوالات زبان انگلیسی در کنکور ۱۴۰۰
واژگان۸
گرامر۴
Cloze test۵
درک مطلب reding۸

بودجه بندی دروس تخصصی کنکور تجربی ۱۴۰۰

دفترچه ی تخصصی کنکور تجربی ۱۴۰۰ شامل ۵ درس است.

دروس زیست شناسی، زمین شناسی، شیمی، فیزیک و ریاضی درس های تخصصی رشته ی تجربی هستند.

دفترچه تخصصی تجربی شامل ۱۷۵ سوال و زمان پاسخگویی ۱۴۵ دقیقه است.

بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی ۱۴۰۰

این درس در کنکور سراسری دارای ۳۰ سوال می باشد که از سوال ۱۲۶ تا ۱۵۵ متعلق به این درس می باشد و فرصت پاسخگویی به آن ها ۴۷ دقیقه یعنی برای هر سوال ۹۶ ثانیه فرصت دارید.

ضریب ریاضی در کنکور تجربی

زیر گروه یکزیر گروه دو زیر گروه سهزیر گروه چهارزیر گروه پنج
۲۳۳۴۳

نام فصلتعداد سوالات ریاضی در کنکور ۱۴۰۰
الگو ودنباله۱
توان های گویا و عبارت های جبری۰
معادله و نامعادله۳
هندسه۴
تابع۲
مثلثات۴
توابع نمایی و لگاریتم۲
حد وپیوستگی۴
مشتق۴
کاربرد مشتق۲
شمارش ، بدون شمردن۱
احتمال۲
آمار۱

بودجه بندی زیست شناسی کنکور تجربی ۱۴۰۰

زیست شناسی کنکور ۱۴۰۰ شامل سوالات پایه های دهم ، یازدهم و دوازدهم است.

تعداد سوالات زیست کنکور سراسری ۵۰ سوال و زمان پاسخگویی ۳۶ دقیقه است.که از سوال ۱۵۶ تا سوال ۲۰۵ محصوص این درس می باشد.

ضریب زیست شناسی در کنکور

زیر گروه یکزیر گروه دوزیر گروه سهزیر گروه چهارزیر گروه پنج
۴۴۲۲۲

بودجه بندی زیست شناسی دهم کنکور تجربی ۱۴۰۰

عنوان درس تعداد سوالات زیست دهم در کنکور۱۴۰۰
زیست جانوری ترکیبی ۵
زیست گیاهی ترکیبی ۶
فصل دوم : گوارش و جذب مواد ۴
فصل سوم : تبادلات گازی ۱
فصل چهارم : گردش مواد در بدن ۳

بودجه بندی زیست شناسی یازدهم کنکور تجربی ۱۴۰۰

عنوان درس تعداد سوالات زیست یازدهم در کنکور۱۴۰۰
فصل اول : تنظیم عصبی ۳
فصل دوم : حواس ۲
فصل سوم : دستگاه حرکتی ۳
فصل چهارم : تنظیم شیمیایی ۱
فصل پنجم : ایمنی ۲
فصل هفتم : تولید مثل ۲

بودجه بندی زیست شناسی دوازدهم کنکور تجربی ۱۴۰۰

عنوان فصل تعداد سوالات زیست دوازدهم در کنکور۱۴۰۰
فصل اول : مولکول های اطلاعاتی ۳
فصل دوم : جریان اطلاعات در یاخته ها ۱
فصل سوم : انتقال اطلاعات در نسل ها ۴
فصل چهارم : تغییر در اطلاعات وراثتی ۴
فصل پنجم : از ماده به انرژی ۳
فصل ششم : از انرژی به ماده ۱
ترکیبی چند فصل به صورت شمارشی ۲

بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی ۱۴۰۰

فیزیک کنکور سراسری دارای ۳۰ سوال و ۳۷ دقیقه زمان پاسخگویی می باشد.

سوالات فیزیک در کنکور تجربی از سوال ۲۰۶ تا ۲۳۵ می باشد.

ضریب فیزیک در کنکور تجربی

زیر گروه یکزیر گروه دوزیر گروه سهزیر گروه چهارزیر گروه پنج
۲۲۲۳۲

بودجه بندی فیزیک دهم کنکور تجربی ۱۴۰۰

عنوان فصل تعداد سوالات فیزیک دهم در کنکور۱۴۰۰
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری ۱
فصل دوم : ویژگی های فیزیکی مواد ( فشار ) ۳
فصل سوم : کار، توان و انرژی ۱
فصل چهارم : دما و گرما ۲

بودجه بندی فیزیک یازدهم کنکور تجربی ۱۴۰۰

عنوان فصل تعداد سوالات فیزیک یازدهم در کنکور۱۴۰۰
فصل اول : الکتریسته ساکن ۳
فصل دوم : جریان الکتریکی و مدار های جریان مستقیم ۴
فصل سوم : مغناطیس و القای الکترو مغناطیس ۲

بودجه بندی فیزیک دوازدهم کنکور تجربی ۱۴۰۰

عنوان فصل تعداد سوالات فیزیک دوازدهم در کنکور۱۴۰۰
فصل اول : حرکت بر خط راست ۳
فصل دوم : دینامیک ۳
فصل سوم : نوسان و امواج ۶
فصل چهارم : فیزیک اتمی و هسته ای ۲

بودجه بندی شیمی کنکور ۱۴۰۰

شیمی در کنکور سراسری دارای ۳۵ سوال و زمان پاسخگویی ۳۵ دقیقه است یعنی برای هر سوال ۶۰ ثانیه فرصت دارید.

ضریب شیمی در کنکور

زیر گروه یکزیر گروه دوزیر گروه سهزیر گروه چهارزیر گروه پنج
۳۴۲۲۲

بودجه بندی شیمی دهم کنکور تجربی ۱۴۰۰

عنوان فصل تعداد سوالات شیمی دهم در کنکور۱۴۰۰
فصل اول : کیهان زادگاه الفبای هستی ( عنصرها )۴
فصل دوم : رد پای گازها در زندگی ( ساختار لوویس ) ۳
فصل سوم : آب آهنگ زندگی ( محلول ها ) ۴

بودجه بندی شیمی یازدهم کنکور تجربی ۱۴۰۰

عنوان فصل تعداد سوالات شیمی یازدهم در کنکور۱۴۰۰
فصل اول : قدر هدایای زمینی را بدانیم ( پیوندهای کربنی و هیدروکربنی ) ۶
فصل دوم : در پی غذای سالم ( گروه های عاملی )۴
فصل سوم : پوشاک نیازی پایان پذیر ( محلول ها ) ۲

بودجه بندی شیمی دوازدهم کنکور تجربی ۱۴۰۰

عنوان فصل تعداد سوالات شیمی دوازدهم در کنکور۱۴۰۰
فصل اول : مولکول ها در خدمت تندرستی ( اسید و باز ) ۴
فصل دوم : آسایش و رفاه در سایه ی شیمی ( واکنش های شیمیایی ) ۴
فصل سوم : شیمی جلوه ای از هنر ( جامدات یونی ) ۲
فصل چهارم : حفظیات سینتیک ۱

بودجه بندی دروس تخصصی کنکور ریاضی ۱۴۰۰

دفترچه تخصصی کنکور داوطلبان ریاضی شامل ۳ درس ریاضی، فیزیک و شیمی است.

ضریب این ۳ درس در زیر گروه های رشته ی ریاضی متفاوت است.

بودجه بندی ریاضی کنکور ریاضی ۱۴۰۰

ریاضیات شامل چند درس می شود از جمله دیفرانسیل و ریاضی پایه ، هندسه پایه ، هندسه تحلیلی، حسابان ، درس گسسته ، جبر و احتمال و آمار مدل سازی این بخش در کنکور دارای ۵۵ سوال و میزان پاسخگویی ۸۵ دقیقه است.

ضریب ریاضی در کنکور ریاضی

زیر گروه یکزیر گروه دوزیر گروه سه
۴۴۳

بودجه بندی هندسه کنکور ریاضی ۱۴۰۰

بودجه بندی هندسه کنکور ریاضی ۱۴۰۰ به تفکیک سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم را برای شما بیان خواهیم کرد .

هندسه دهم

عنوان فصل تعداد سوالات هندسه دهم در کنکور ۱۴۰۰
فصل یک : ترسیم هندسی ۱
فصل دو : دایره ها ۲
فصل سه : روابط طولی ۱
فصل سه : مساحت و کاربرد چند ضلعی ها ۲
فصل سه : چند ضلعی ها ۱
فصل چهار : تجسم فضایی ۱

هندسه یازدهم

عنوان فصل تعداد سوالات هندسه یازدهم در کنکور ۱۴۰۰
فصل اول : رابطه طولی در دایره ها ۱
فصل اول : چند ضلعی های عاملی ۱
فصل دوم : تبدیل های هندسی و کاربردها۰
فصل سوم : قضیه ی نیمساز ها ۱

هندسه دوازدهم

عنوان فصل تعداد سوالات هندسه دوازدهم در کنکور ۱۴۰۰
فصل یک : ماتریس ها ۲
فصل یک : معادله ی دترمینان ۱
فصل دو : دایره ها ۲
فصل دو : بیضی و سهمی ۲
فصل سه : بردار ها۰

بودجه بندی گسسته کنکور ریاضی ۱۴۰۰

عنوان فصل تعداد سوالات گسسته در کنکور ۱۴۰۰
فصل یک : بخش پذیری اعداد ۵
فصل یک : ترکیبی از کل فصل ۱
فصل دو : گراف ۳
فصل سه : ترکیبیات ، جایگشت با تکرار ۳

بودجه بندی حسابان کنکور ریاضی ۱۴۰۰

سوالات درس حسابان در دو پایه یازدهم ودوازدهم برای شما مطرح می شود.

تعداد سوالات این درس در کنکور سراسری ۵۵ سوال می باشد که برای پاسخگویی به آن ها ۸۵ دقیقه فرصت دارید.

حسابان یازدهم

عنوان فصل تعداد سوالات حسابان یازدهم در کنکور ۱۴۰۰
فصل یک : مجموعه جملات دنباله های حسابی و هندسی ۱
فصل دو : مساحت تابع ۱
فصل دو : نمودار تابع ۱
فصل دو : اعمال روی توابع ۱
فصل سه : کاربرد لگاریتم ۱
فصل چهار : نسبت مثلثاتی ۱
فصل پنج : پیوستگی ۱
فصل یک و چهار ترکیبی از مثلثات و جبر و معادله ۱

حسابان دوازدهم

عنوان فصل تعداد سوالات حسابان دوازدهم در کنکور ۱۴۰۰
فصل یک : تقسیم و بخش پذیری ۱
فصل دو : معادلات مثلثاتی ۱
فصل سه : حد های نامتناهی در بی نهایت ۱
فصل چهار : کاربرد آهنگ متوسط و تغییرات ۱
فصل چهار : خط مماس بر یک منحنی ۱
فصل سه ترکیبی با تابع و مجانب ها ۱
فصل چهار ترکیبی با مثلثات و مشتق ۱

بودجه بندی آمار و احتمال کنکور ریاضی ۱۴۰۰

عنوان فصل تعداد سوالات آمار و احتمال در کنکور ۱۴۰۰
فصل یک : ضرب دکارتی ۱
فصل یک : جبر و مجموعه ها ۲
فصل یک : ترکیب گزاره ها ۱
فصل دو : مسئله ی احتمال ۲
فصل دو : احتمال شرطی ۱
فصل سه : معیار های گرایش به مرکز ( میانگین ) ۱

بودجه بندی فیزیک کنکور ریاضی ۱۴۰۰

این درس در کنکور شامل ۴۵ سوال در ۵۵ دقیقه است یعنی برای هر سوال ۷۲ ثانیه فرصت دارید.

ضریب فیزیک در کنکور

زیر گروه یکزیر گروه دوزیر گروه سه
۳۳۲

فیزیک دهم کنکور ریاضی ۱۴۰۰

عنوان فصل تعداد سوالات فیزیک دهم در کنکور ۱۴۰۰
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری۱
فصل دوم : ویژگی های فیزیکی مواد۳
فصل سوم : کار ، انرژی و توان۲
فصل چهار : دما و گرما۲
فصل پنج : ترمودینامیک۴

فیزیک یازدهم کنکور ریاضی ۱۴۰۰

عنوان فصل تعداد سوالات فیزیک یازدهم در کنکور ۱۴۰۰
فصل اول : الکتریسیتۀ ساکن۴
فصل دو : جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم۶
فصل سه : مغناطیس۱
فصل چهار : القای الکترو مغناطیسی و جریان متناوب ۲

فیزیک دوازدهم کنکور ریاضی ۱۴۰۰

عنوان فصل تعداد سوالات فیزیک دوازدهم در کنکور ۱۴۰۰
فصل یک : حرکت بر خط راست ۵
فصل دو : دینامیک و حرکت دایره ای ۵
فصل سه : نوسان و موج ۵
فصل چهار : برهم کنش های موج ۳
فصل پنج : آشنایی با فیزیک اتمی ۲
فصل شش : آشنایی با فیزیک هسته ای ۰

بودجه بندی شیمی کنکور ریاضی ۱۴۰۰

این درس در کنکور ریاضی دارای ۳۵ سوال در ۳۵ دقیقه است .

ضریب شیمی در کنکور ریاضی

زیر گروه یکزیر گروه دوزیر گروه سه
۲۳۳

شیمی دهم

عنوان فصل تعداد سوالات شیمی دهم در کنکور ۱۴۰۰
فصل یک : عنصر ها ۲
فصل یک : لایه ۱
فصل یک : استوکیومتری ۱
فصل یک : ترکیبات یونی ۱
فصل دو : تحلیلی از فشار گاز ها ۱
فصل سه : محلول ها ۳
فصل سه : مسئله ppm1

شیمی یازدهم

عنوان فصل تعداد سوالات شیمی یازدهم در کنکور ۱۴۰۰
فصل یک : مسئله درصد خلوص ۳
فصل یک : هیدرو کربن ها ۲
مسئله ترکیبی از دهم و یازدهم ( مولار ) ۲
مسئله ترکیبی از دهم و یازدهم ( سرعت و درصد خلوص ) ۱
فصل دو : قانون هس ۱
فصل دو : آنتالپی پیوند ۱
فصل دو : مسئله هیدرو کربن ها ۱
فصل دو : حفظی از عوامل سرعت ۱
فصل دو : مسئله سرعت ۱
فصل سه : شمارش ( حفظی ) ۱

شیمی دوازدهم

عنوان فصل تعداد سوالات شیمی دوازدهم در کنکور ۱۴۰۰
فصل یک : شمارش ( حفظی ) ۱
فصل یک : مسئله PH 1
فصل دو : مسئله و واکنش از اکسایش و کاهش ۳
فصل دو : شمارش ( تحلیلی ) ۲
فصل سه : آنتالپی فروپاشی ( تحلیلی ) ۲
فصل چهار : شمارش ( تحلیلی ) ۱
فصل چهار : مسئله ۱

بودجه بندی کنکور انسانی ۱۴۰۰

دفترچه ی اختصاصی کنکو انسانی شامل ۹ درس است .

کنکور انسانی نسبت به دو رشته ی ریاضی و تجربی شامل دورس تخصصی بیشتری است .

و دفترچه تخصصی انسانی شامل ۱۸۰ سوال و ۱۶۵ دقیقه زمان پاسخ گویی است

بودجه بندی زبان فارسی کنکور انسانی ۱۴۰۰

ضریب زبان فارسی در کنکور انسانی

زیرگروه ۱زیرگروه ۲زیرگروه ۳زیرگروه ۴زیرگروه ۵
۴۲۲۲۲
عنوانتعداد سوالات زبان فارسی در کنکور ۱۴۰۰
تاریخ ادبیات و سبک شناسی۹
عروض۶
قافیه۲
ترکیبی عروض و قافیه۱
آرایه ادبی۷
قرابت معنایی۵

بودجه بندی ریاضی انسانی کنکور ۱۴۰۰

این درس در کنکور سراسری ۲۰ سوال دارد که از سوال ۱۰۱ تا ۱۲۰ را شامل می شود و مهلت پاسخگویی به آن ها ۲۵ دقیقه می باشد.

ضریب ریاضی در کنکور انسانی

زیرگروه ۱زیرگروه ۲زیرگروه ۳زیرگروه ۴زیرگروه ۵
۲۴۴۳۳

بودجه بندی ریاضی دهم کنکور انسانی ۱۴۰۰

عنوانتعداد سوالات ریاضی دهم در کنکور ۱۴۰۰
عبارت های جبری (اتحاد جبری و کاربرد ها )۱
عبارت های جبری ( عبارت های گویا )۱
معادله درجه دوم ( معادله و مسائل توصیفی )۱
معادله درجه دوم ( معادلات شامل عبارات گویا )۱
تابع ( نمودار تابع درجه ۲ )۱
کار با داده های آماری ( معیار های پراکندگی )۱
نمایش داده ها ( نمودار های یک متغیره )۲

بودجه بندی ریاضی یازدهم کنکور انسانی ۱۴۰۰

عنوانتعداد سوالات ریاضی یازدهم در کنکور ۱۴۰۰
آشنایی با منطق و استدلال ریاضی ( گزاره ها و ترکیب گزاره ها )۱
تابع ( اعمال بر روی تابع )۱
تابع ( توابع پلکانی و قدر مطلقی )۱
آمار ( شاخص های آماری )۱
آمار ( سری های زمانی )۱

بودجه بندی ریاضی دوازدهم کنکور انسانی ۱۴۰۰

عنوانتعداد سوالات ریاضی دوازدهم در کنکور ۱۴۰۰
آمار احتمال ( شمارش )۱
احتمال۲
الگوهای خطی (دنباله حسابی )۱
الگوهای خطی ( مدل سازی و دنباله )۱
الگوهای غیر خطی ( دنباله هندسی )۱

بودجه بندی تاریخ انسانی کنکور ۱۴۰۰

درس تاریخ و جغرافیا در کنکور سراسری دارای ۳۰ سوال می باشد که مهلت پاسخگویی به آن ها ۲۵ دقیقه یعنی برای هر سوال ۴۸ ثانیه فرصت دارید.

ضریب تاریخ و جغرافیا در کنکور انسانی

زیرگروه ۱زیرگروه ۲زیرگروه ۳زیرگروه ۴زیرگروه ۵
۱۱۱۳۱

بودجه بندی تاریخ دهم کنکور انسانی ۱۴۰۰

عنوانتعداد سوالات تاریخ دهم در کنکور ۱۴۰۰
درس دوم۱
درس سوم۱
درس هشتم۱
درس چهاردهم۱
درس شانزدهم۱

بودجه بندی تاریخ یازدهم کنکور انسانی ۱۴۰۰

عنوانتعداد سوالات تاریخ یازدهم در کنکور ۱۴۰۰
درس دوم۱
درس هفتم۱
درس دهم۱
درس سیزدهم۱
درس پانزدهم۱

بودجه بندی تاریخ دوازدهم کنکور انسانی ۱۴۰۰

عنوانتعداد سوالات تاریخ دوازدهم در کنکور ۱۴۰۰
درس اول۱
درس دوم۱
درس چهارم۱
درس پنجم۱
درس هشتم۱

بودجه بندی عربی کنکور انسانی ۱۴۰۰

ضریب عربی در کنکور انسانی

زیرگروه ۱زیرگروه ۲زیرگروه ۳زیرگروه ۴زیرگروه ۵
۴۱۱۱۱
عنوانتعداد سوالات عربی در کنکور ۱۴۰۰
ترجمه۸
تحلیل صرفی۳
ضبط حرکات۱
قواعد۷
مفهموم۱

بودجه بندی روانشناسی کنکور انسانی ۱۴۰۰

این درس در کنکور سراسری دارای ۲۰ سوال می باشد که از سوال ۲۶۱ تا سوال ۲۸۰ مختص به سوالات درس روانشناسی می باشد و برای پاسخگویی به آن ها ۱۵ دقیقه فرصت دارید.

ضریب روانشناسی در کنکور انسانی

زیرگروه ۱زیرگروه ۲زیرگروه ۳زیرگروه ۴زیرگروه ۵
۱۲۱۳۳
عنوانتعداد سوالات روانشناسی در کنکور ۱۴۰۰
روانشناسی ، تعریف و روش مطالعه۲
روان شناسی رشد۴
احساس ، توجه ، ادراک۴
حافظه و علل فراموشی۲
تفکر (۱) حل مسئله۲
تفکر (۲) تصمیم گیری۳
انگیزه و نگرش۲
روانشناسی سلامت۱

بودجه بندی فلسفه کنکور انسانی ۱۴۰۰

فلسفه و منطق در کنکور سراسری ۲۵ سوال که دارد که برای پاسخگویی به آن ها ۲۵ دقیقه یعنی برای هر سوال ۶۰ ثانیه فرصت دارید.

ضریب فلسفه و منطق در کنکور انسانی

زیرگروه ۱زیرگروه ۲زیرگروه ۳زیرگروه ۴زیرگروه ۵
۳۱۱۲۲

بودجه بندی فلسفه یازدهم کنکور انسانی ۱۴۰۰

عنوانتعداد سوالات فلسفه یازدهم در کنکور ۱۴۰۰
چیستی فلسفه۱
ریشه و شاخه های فلسفه۱
آغاز تاریخی فلسفه۱
زندگی بر اساس اندیشه۱
امکان شناخت۱
نگاهی به تاریخچه معرفت۱
چیستی انسان۱
انسان موجودی اخلاق گرا۱

بودجه بندی فلسفه دوازدهم کنکور انسانی ۱۴۰۰

عنوانتعداد سوالات فلسفه دوازدهم در کنکور ۱۴۰۰
هستی و چیستی۱
جهان ممکنات۱
جهان علی و معلولی۲
کدام تصویر از جهان۱
خدا در فلسفه (۱)۱
خدا در فلسفه (۲)۱
عقل در فلسفه (۲)۱

بودجه بندی منطق کنکور انسانی ۱۴۰۰

عنوانتعداد سوالات منطق در کنکور ۱۴۰۰
منطق ترازوی اندیشه۱
لفظ و معنا۱
مفهوم و مصداق۱
انواع و شرایط تعریف۱
اقسام استدلال و کاربرد های آن۱
قضیه ی حملی۱
احکام قضایا۱
نگاهی به تاریخچه معرفت۱
قضیه ی شرطی و قیاس استثنایی۱

بودجه بندی علوم اجتماعی کنکور انسانی ۱۴۰۰

علوم اجتماعی در کنکور سراسری دارای ۲۰ سوال که از سوال ۲۱۶ تا سوال ۲۳۵ متعلق به این درس می باشد و مهلت پاسخگویی به این سوالات ۱۵ دقیقه می باشد.

ضریب علوم اجتماعی در کنکور انسانی

زیرگروه ۱زیرگروه ۲زیرگروه ۳زیرگروه ۴زیرگروه ۵
۱۳۲۲۳
عنوانتعداد سوالات علوم اجتماعی در کنکور ۱۴۰۰
هویت فردی و اجتماعی۱
تحولات هویتی جهان اجتماعی۱
هویت ایرانی۱
فرهنگ معاصر غرب و نظام نوین جهانی۴
چالش های جهانی۲
بیداری اسلامی و جهان جدید۳
ذخیره دانشی۱

بودجه بندی جغرافیا کنکور انسانی ۱۴۰۰

عنوانتعداد سوالات جغرافیا در کنکور ۱۴۰۰
دهم۳
یازدهم۷
دوازدهم۵

بودجه بندی اقتصاد کنکور انسانی ۱۴۰۰

اقتصاد در کنکور انسانی دارای ۱۵ سوال می باشد و مهات پاسخگویی به این ۱۵ سوال، ۱۰دقیقه می باشد.

ضریب اقتصاد در کنکور انسانی

زیرگروه ۱زیرگروه ۲زیرگروه ۳زیرگروه ۴زیرگروه ۵
۱۲۳۲۲
عنوانتعداد سوالات اقتصاد در کنکور ۱۴۰۰
تولید۲
بازار۲
آشنایی با شاخص اقتصادی۵
پول و بانک۲
فقر و توزیع درآمد۱
اقتصاد بین الملل۲
اقتصاد ایران۱

آزمون آنلاین کنکور آسان است

شما دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری می توانید به منظور سنجش میزان آمادگی خود در آزمون های آنلاین کنکور آسان است شرکت کنید.

آزمون آنلاین و رایگان کنکور آسان است

خرید محصولات کنکور آسان است :

به منظور خرید محصولات و DVD های موسسه کنکور آسان است ، می توانید از طریق روش های زیر اقدام کنید :

  • دریافت نسخه اندروید اپلیکیشن موسسه کنکور آسان است :

دانلود نسخه android اپلیکیشن کنکور آسان است با لینک مستقیم

  • مشاهده لیست قیمت و خرید بسته های معلم خصوصی موسسه کنکور آسان است :

بسته های معلم خصوصی کنکور آسان است

  • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته تجربی موسسه کنکور آسان است :

خرید محصولات رشته تجربی کنکور آسان است

  • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته ریاضی موسسه کنکور آسان است :

خرید محصولات رشته ریاضی کنکور آسان است

  • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته انسانی موسسه کنکور آسان است :

خرید محصولات رشته انسانی کنکور آسان است

راه های ارتباطی کنکور آسان است :

اینستاگرام موسسه کنکور آسان است :konkursara_official@
کانال تلگرام موسسه کنکور آسان است :konkursara1@
واتس اپ موسسه کنکور آسان است :۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰
دفتر موسسه کنکور آسان است :۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰

لینک های مرتبط:
ضریب دروس در کنکور سراسری
برنامه ریزی رایگان کنکور ۱۴۰۰
تغییرات کنکور ۱۴۰۰ نسبت به کنکور ۹۹
منابع کنکور ۱۴۰۰