در این مطلب به بررسی صفر تا صد اعلام نفرات برتر کنکور 1402در هر یک از گروه های آزمایشی شرکت کننده در آزمون سراسری خواهیم پرداخت .

در آزمون سراسری 1402 ، پنج گروه آزمایشی به رقابت با یکدیگر می پردازند که به شرح زیر است :

 • گروه آزمایشی علوم ریاضی
 • گروه آزمایشی علوم تجربی
 • گروه آزمایشی علوم انسانی و معارف اسلامی
 • گروه آزمایشی هنر
 • گروه آزمایشی زبان

برای به دست آوردن رتبه زیر هزار و اینکه بتوانید جز نفرات برتر کنکور قرار بگیرید ، علاوه بر تلاش و پشتکار، داشتن برنامه ریزی درست و اصولی بسیار حائز اهمیت می باشد.

برای اینکه بتوانید جز رتبه های برتر آزمون سراسری باشید ، در ابتدا باید شناخت کلی نسبت به تمامی دروس و درصد های لازم در آن ها داشته باشید.

به عبارت دیگر راز قبولی نفرات برتر در کنکور سراسری در سه کلمه خلاصه می شود : برنامه ریزی صحیح ، منابع استاندارد و پشتکار …

آزمون سراسری 1402 در نوبت دی ماه و تیر ماه برگزار می شود و هر ساله سازمان سنجش و آموزش کشور ، قبل از اعلام نتایج اولیه آزمون سراسری ، اطلاعیه ای منتشر می کند و اسامی و تصاویر نفرات برتر کنکور را معرفی می کند.

جدول زمانی برگزاری کنکور سراسری سال 1402(کنکور مرحله اول)
لیست رشته هاتاریخ و ساعت برگزاری
زمان برگزاری کنکور ۱۴۰۲ ریاضی – نوبت اولساعت 8 صبح روز جمعه 30 دی 1401
زمان برگزاری کنکور ۱۴۰۲ تجربی – نوبت اولساعت 8 صبح روز پنجشنبه 29 دی 1401
زمان برگزاری کنکور ۱۴۰۲ انسانی – نوبت اولساعت 8 صبح روز جمعه 30 دی 1401
زمان برگزاری کنکور ۱۴۰۲ هنر – نوبت اولساعت 14:30 بعد از ظهر روز جمعه 30 دی 1401
زمان برگزاری کنکور ۱۴۰۲ زبان – نوبت اولساعت 14:30 بعد از ظهر روز پنجشنبه 29 دی 1401
جدول زمانی برگزاری کنکور سراسری سال 1402(کنکور مرحله دوم)
لیست رشته هاتاریخ و ساعت برگزاری
زمان برگزاری کنکور ۱۴۰۲ ریاضی – نوبت دومساعت 8 صبح روز چهارشنبه 14 تیر 1402
زمان برگزاری کنکور ۱۴۰۲ تجربی – نوبت دومساعت 8 صبح روز پنجشنبه 15 تیر 1402
زمان برگزاری کنکور ۱۴۰۲ انسانی – نوبت دومساعت 8 صبح روز چهارشنبه 14 تیر 1402
زمان برگزاری کنکور ۱۴۰۲ هنر – نوبت دومساعت 14:30 بعد از ظهر روز چهارشنبه 14 تیر 1402  
زمان برگزاری کنکور ۱۴۰۲ زبان – نوبت دومساعت 14:30 بعد از ظهر روز پنجشنبه 15 تیر 1402

در ادامه مطلب می توانید نفرات برتر آزمون سراسری 1402 را مشاهده بفرمایید .

نفرات برتر آزمون سراسری 1402 : رشته ریاضی

 • اسامی نفرات برتر گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری سال 1402 به شرح زیر است :
 • رتبه ۱ : علی رضایی ؛ تهران
 • رتبه ۲ : مسیحا باقری تنها ؛ کرج
 • رتبه ۳ : علی منصوریان ؛ کرمانشاه
 • رتبه ۴ : معین یوسفی نیا ؛ تهران
 • رتبه ۵ : امیرمحمد شربتی ناوان ؛ طوالش
 • رتبه ۶ : محمدعلی مس چی ؛ تهران
 • رتبه ۷ : آرش قوامی ؛ تهران
 • رتبه ۸ : پارسا نوروزی منش ؛ تهران
 • رتبه ۹ : محمد بنی احمدی ؛ تهران
 • رتبه ۱۰ : علی نوری ؛ تبریز
رتبهنام نام خانوادگیمحل اقامت
رتبه ۱علیرضاییتهران
رتبه ۲مسیحاباقری تنهاکرج
رتبه ۳علیمنصوریانکرمانشاه
رتبه ۴معینیوسفی نیاتهران
رتبه ۵امیر محمدشربتی ناوانطوالش
رتبه ۶محمد علیمس چیتهران
رتبه ۷آرشقوامیتهران
رتبه ۸پارسانوروزی منشتهران
رتبه ۹محمدبنی احمدیتهران
رتبه ۱۰علینوریتبریز

نفرات برتر آزمون سراسری 1402 : رشته تجربی

 • اسامی نفرات برتر گروه آزمایشی علوم تجربی در آزمون سراسری سال 1402 به شرح زیر است :
 • رتبه ۱ : پرهام مصطفوی ؛ اصفهان
 • رتبه ۲ : محمد؛ قانع ؛ یزد
 • رتبه ۳ : آوا شهریاری ؛ تهران
 • رتبه۴ : نیلگون سپاس ؛ اسلام آباد غرب
 • رتبه ۵ : آرمین امامی ؛ اصفهان
 • رتبه ۶ : امیرحسین مردی زرنقی ؛ تبریز
 • رتبه ۷ : فاطمه هدایتی ؛ محلات
 • رتبه ۸ : دیاکو فاروقی ؛ سندج
 • رتبه ۹ : رضا یوسفوند ؛ خرم آباد
 • رتبه ۱۰ : سیدمحمد ؛ موسوی آباده
رتبهنام نام خانوادگیمحل اقامت
رتبه ۱پرهاممصطفویاصفهان
رتبه ۲محمدقانعیزد
رتبه ۳آواشهریاریتهران
رتبه ۴نیلگونسپاساسلام آباد غرب
رتبه ۵آرمینامامیاصفهان
رتبه ۶امیر حسینمردی زرنقیتبریز
رتبه ۷فاطمههدایتیمحلات
رتبه ۸دیاکوفاروقیسنندج
رتبه ۹رضایوسفوندخرم آباد
رتبه ۱۰سید محمدموسویآباده

نفرات برتر آزمون سراسری 1402 : رشته انسانی

 • اسامی نفرات برتر گروه آزمایشی علوم انسانی در آزمون سراسری سال 1402 به شرح زیر است :

رتبه ۱ مهدی نیکوکار ؛ از اسفراین
رتبه ۲ : علیرضا بابایی ؛ تهران
رتبه ۳ : ملیکا حاجیلو ؛ تهران
رتبه ۴ : علی اکبر افتخاری ؛ اهواز
رتبه ۵ : حنانه سادات صالحی بایگی ؛ مشهد
رتبه ۶ : زهرا عارفی مسکونی ؛ جیرفت
رتبه ۷ : مرضیه حسنی ؛ قزوین
رتبه ۸ : امیرحسین حبیب زاده ؛ تهران
رتبه ۹ : سونیا مرادی ؛ آذربایجان چاراویماق
رتبه ۱۰ : احمد رضایی استخروئیه ؛ کرمان

رتبهنام نام خانوادگیمحل اقامت
رتبه ۱مهدی نیکوکاراسفراین
رتبه ۲علیرضاباباییتهران
رتبه ۳ملیکاحاجیلوتهران
رتبه ۴علی اکبرافتخاریاهواز
رتبه ۵حنانه ساداتصالحی بایگیمشهد
رتبه ۶زهراعارفی مسکونیجیرفت
رتبه ۷مرضیهحسنیقزوین
رتبه ۸امیر حسینحبیب زادهتهران
رتبه ۹سونیامرادیآذربایجان چاراویماق
رتبه ۱۰احمدرضایی استخروئیهکرمان

نفرات برتر آزمون سراسری 1402 : رشته هنر

 • اسامی نفرات برتر گروه آزمایشی هنر در آزمون سراسری سال 1402 به شرح زیر است :

رتبه ۱ : پویان جمیلی ؛ تهران
رتبه ۲ : فرزاد دهقان بنادکی ؛ یزد
رتبه ۳ : فاطمه جعفری ندوشن ؛ یزد
رتبه ۴ : مبینا طلایی پور ؛ اصفهان
رتبه ۵: هما دادگر ؛ تهران

رتبهنام نام خانوادگیمحل اقامت
رتبه ۱پویانجمیلیتهران
رتبه ۲فرزاددهقان بنادکییزد
رتبه ۳فاطمهجعفری ندوشنیزد
رتبه ۴مبیناطلایی پوراصفهان
رتبه ۵همادادگرتهران

نفرات برتر آزمون سراسری 1402 : رشته زبان

 • اسامی نفرات برتر گروه آزمایشی زبان های خارجه در آزمون سراسری سال 1402 به شرح زیر است :

رتبه ۱ : مهرداد اولیایی ؛ خرم آباد
رتبه ۲ : علیرضا کرمی ؛ اصفهان
رتبه ۳ : فریما صانعی ؛ کرمان
رتبه ۴ : مانی رضازاده نیا ؛ تهران
رتبه ۵ : امید کتاب اللهی ؛ سنندج

رتبهنام نام خانوادگیمحل اقامت
رتبه ۱مهرداداولیاییخرم آباد
رتبه ۲علیرضاکرمیاصفهان
رتبه ۳فریماصانعیکرمان
رتبه ۴مانیرضا زاده نیاتهران
رتبه ۵امیدکتاب اللهیسنندج

خرید محصولات کنکور آسان است :

به منظور خرید محصولات و DVD های موسسه کنکور آسان است ، می توانید از طریق روش های زیر اقدام کنید :

 • دریافت نسخه اندروید اپلیکیشن موسسه کنکور آسان است :

دانلود نسخه android اپلیکیشن کنکور آسان است با لینک مستقیم

 • مشاهده لیست قیمت و خرید بسته های معلم خصوصی موسسه کنکور آسان است :

بسته های معلم خصوصی کنکور آسان است

 • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته تجربی موسسه کنکور آسان است :

خرید محصولات رشته تجربی کنکور آسان است

 • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته ریاضی موسسه کنکور آسان است :

خرید محصولات رشته ریاضی کنکور آسان است

 • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات رشته انسانی موسسه کنکور آسان است :

خرید محصولات رشته انسانی کنکور آسان است

راه های ارتباطی کنکور آسان است :

اینستاگرام موسسه کنکور آسان است :konkursara_official@
کانال تلگرام موسسه کنکور آسان است :konkursara1@
واتس اپ موسسه کنکور آسان است :۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰
دفتر موسسه کنکور آسان است :۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰